Your browser does not support JavaScript!

Odbiór odpadów medycznych — proces, regulacje i zasady postępowania

Strona główna Aktualnosci Odbiór odpadów medycznych — proces, regulacje i zasady postępowania
odbiór odpadów medycznych

Odbiór odpadów medycznych — proces, regulacje i zasady postępowania

Odpady medyczne stanowią szczególną grupę odpadów, których odbiór i utylizacja podlegają ścisłym regulacjom prawnym. Aby ograniczyć potencjalnie negatywny wpływ odpadów niebezpiecznych na środowisko i zdrowie ludzi, niezbędne jest ich właściwe pakowanie, oznaczanie, gromadzenie i transport. Wszystkie te czynności powinny być koordynowane przez doświadczony personel przedsiębiorstwa zajmującego się transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych. Wyjaśniamy, jak powinien wyglądać odbiór odpadów medycznych, tak aby był on nie tylko zgodny z prawem, ale również pozwalał zachować niezbędne środki bezpieczeństwa.


Transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych – regulacje prawne

Odpady medyczne to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Utylizacja odpadów tego rodzaju wymaga zachowania specjalnych procedur. Dokładne zasady postępowania z tą grupą odpadów niebezpiecznych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Przepisy dot. magazynowania odpadów medycznych można znaleźć również w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Wyżej wymienione akty prawne określają sposoby znakowania, wymogi dot. miejsca czy czasu przechowywania odpadów medycznych.

Placówki medyczne, które wytwarzają odpady niebezpieczne, muszą również spełnić wynikające z umowy ADR wymagania dotyczące prawidłowego przewozu odpadów. Zgodnie z jej postanowieniami transport odpadów niebezpiecznych może być prowadzony wyłącznie przez firmy posiadające m.in. niezbędne zezwolenia (wraz z wymaganą dokumentacją), pojazdy oznakowane w wymagany sposób oraz właściwie przeszkolonych pracowników.


Jak postępować z odpadami medycznymi?

Odpady medyczne, w znacznej części zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, które stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Z tego powodu należy obchodzić się z nimi ze szczególną ostrożnością. Do ich przechowywania niezbędne są specjalne pojemniki na odpady medyczne. W zależności od kategorii gromadzonego w nich odpadu powinny mieć one kolor: czerwony (odpady zakaźne, m.in. organy, części ciała, zużyte opatrunki), żółty (m.in. chemikalia zawierające odczynniki niebezpieczne, leki cytostatyczne) lub inny – np. niebieski (odpady medyczne inne niż niebezpieczne). Odpady o ostrych krawędziach należy umieścić w sztywnych pojemnikach jednorazowego użytku, odpornych m.in. na przecięcie czy przekłucie.

Odpady przygotowane do odbioru powinny posiadać widoczne oznaczenia zawierające: kody odpadów medycznych, adres wytwórcy i datę zamknięcia. Pojemniki na odpady należy wypełnić maksymalnie w dwóch trzecich ich objętości – ma to na celu zachowanie ich fizycznych właściwości, co jest niezbędne dla bezpiecznego transportu odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia.

Warto pamiętać, że wysoce zakaźne odpady medyczne nie mogą być przechowywane w miejscu ich powstawania dłużej niż przez 24 godziny, natomiast pozostałe (co do zasady) dłużej niż przez 72 godziny.


Odbiór odpadów medycznych – jak przebiega?

Odbiór odpadów medycznych należy zlecić wyspecjalizowanej firmie posiadającej wiedzę, niezbędne kwalifikacje i wyposażenie umożliwiające prowadzenia działalności tego rodzaju. Po zawarciu umowy, nasz kontrahent zobowiązuje się do świadczenia usług związanych z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów, przy dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności. Firma zajmująca się transportem i unieszkodliwieniem odpadów medycznych często zaopatruje również swoich kontrahentów w specjalistyczne pojemniki na odpady medyczne, spełniające wymagania dyktowane przez prawo.

Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się na podstawie dokumentu przewozowego zawierającego informacje o przewożonych ładunkach. Wytwórca odpadów jest zobowiązany do wypełnienia i przekazania firmie transportowej Karty Przekazania Odpadów (KPO), co obecnie dzieje się przy wykorzystaniu systemu BDO.

Odbiór odpadów medycznych prowadzony jest przy zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa przez pracowników, którzy zobowiązani są posiadać ukończone szkolenie ADR. Również sam transport odpadów musi odbywać się za pośrednictwem pojazdów specjalnie przystosowanych do tego rodzaju transportu, oznakowanymi m.in. tablicami spełniającymi wymagania ADR.

Wybór rzetelnej firmy zajmującej się odbiorem i transportem odpadów niebezpiecznych jest tym bardziej istotny, iż to wytwórcy odpadów (co do zasady) odpowiadają m.in. za bezpieczne dostarczenie wytworzonych przez siebie odpadów do miejsca ich utylizacji lub unieszkodliwienia. Dodatkowo odbiór odpadów medycznych powinien być na bieżąco ewidencjonowany i w pełni transparentny – informacje o odebranych odpadach wpisywane są do ogólnokrajowego systemu ewidencji odpadów. Wyspecjalizowane firmy transportowe służą ponadto doradztwem w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Jeśli interesuje Cię szybka i fachowa utylizacja odpadów Śląsk, zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy EKOMED Gospodarka Odpadami Sp. z o.o.


Zespół EKOMED-GO

Co to jest umowa ADR?

Umowa ADR to postanowienie, zgodnie z którym transport odpadów niebezpiecznych może być realizowany tylko i wyłącznie przez firmy posiadające niezbędne zezwolenia, oznakowane środki transportu oraz przeszkolonych pracowników.

Co to są odpady medyczne?

Odpady medyczne w większości zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, stanowią one duże zagrożenie dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Jak działa transport odpadów niebezpiecznych?

Transport odpadów niebezpiecznych jest realizowany na podstawie dokumentów zawierających informacje o przewożonych ładunkach.