Oferta

Odpady medyczne

utylizacja odpadów weterynaryjnych dąbrowa górnicza

Definicja odpadów medycznych

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku za odpady medyczne uznaje się odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Odpady medyczne powstają w związku z działalnością placówek takich jak szpitale, ośrodki zdrowia, poradnie i praktyki lekarskie, zakłady opiekuńczo-lecznicze i rehabilitacyjne, gabinety kosmetologiczne oraz inne.

Rodzaje odpadów medycznych

W przedstawionej klasyfikacji gwiazdką zostały oznaczone niebezpieczne odpady medyczne, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

 

Kod odpadu Rodzaj odpadów medycznych
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego
18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80
18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

Powyższa tabela została pobrana ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego.

Odpady weterynaryjne

transport odpadów niebezpiecznych dąbrowa górnicza

Definicja odpadów weterynaryjnych

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku za odpady weterynaryjne uznaje się odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Odpady weterynaryjne powstają w związku działalnością gabinetów weterynaryjnych, lecznic dla zwierząt, laboratoriów oraz innych.

Rodzaje odpadów weterynaryjnych

W tabeli przedstawiającej klasyfikację odpadów weterynaryjnych, gwiazdką zostały oznaczone niebezpieczne odpady, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

Kod odpadu Rodzaj odpadów weterynaryjnych
18 02 odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
18 02 01 narzędzia chirurgiczne, strzykawki, igły oraz wenflony
18 02 02* zainfekowane materiały chorobotwórcze, skalpele, strzykawki lub ich toksyny, wenflony, itp.
18 02 03 materiały opatrunkowe, rękawiczki jednorazowego użytku, pościel, serwety i fartuchy jednorazowego użytku
18 02 05* chemikalia, wliczając odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne
18 02 06 chemikalia i odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 18 02 05
18 02 07* leki cytotoksyczne i leki cytostatyczne przeciwnowotworowe
18 02 08 leki przeterminowane i inne niż wymienione w 18 02 07

Tabela przygotowana na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Środowiska.

Odpady laboratoryjne

transport odpadów Dąbrowa Górnicza

Do grupy odpadów laboratoryjnych zalicza się między innymi odpady takie jak chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych, zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne, zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne oraz inne zużyte chemikalia. Odpady laboratoryjne powstają w związku z działalnością placówek akademickich, medycznych oraz innych.

Rodzaje odpadów chemicznych

Poniższa Tabela przedstawia przykładowe kody oraz rodzaje odpadów uznawanych za odpady chemiczne.

 

Kod odpadu Rodzaj odpadów
16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne
16 05 07* Nieorganiczne chemikalia laboratoryjne i analityczne
16 05 08* Organiczne chemikalia laboratoryjne i analityczne
16 05 09 Chemikalia laboratoryjne inne niż niebezpieczne

Odpady pochodzenia zwierzęcego

opakowania do utylizacji odpadów dąbrowa górnicza

W krajach należących do Unii Europejskich rocznie powstaje ponad 20 milionów ton ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Niesie to ze sobą ryzyko przenoszenia chorób zwierzęcych oraz zanieczyszczeń chemicznych. UPPZ stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, dlatego podlegają ściśle określonym zasadom transportu, przechowywania oraz utylizacji.

Do grupy produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zalicza się m.in. całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt, nie przeznaczone do spożycia przez ludzi (np. skóry, rogi, sierść).

Substancje niebezpieczne

utylizacja odpadów niebezpiecznych śląsk

Substancje niebezpieczne stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz mają negatywny wpływ na środowisko. Sposób składowania i utylizacji tego typu odpadów jest szczegółowo opracowany i nadzorowany przez odpowiednie urzędy.

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy wszystkie substancje, które posiadają właściwości chemiczne, które zagrażające środowisku oraz zdrowiu i życiu ludzi. Należą do nich między innymi rozpuszczalniki, ługi czy kwasy, które często wykorzystywane są w zakładach przemysłowych.

Odbiór substancji niebezpiecznych

Odbiór substancji niebezpiecznych wymaga odpowiednio opracowanych procedur, wykwalifikowanych pracowników oraz odpowiedniej floty pojazdów. Cały proces należy odpowiednio udokumentować.

Nieodpowiednie składowanie i utylizacja odpadów niebezpiecznych może skutkować zatruciem gleby, powietrza oraz wody. Ważna jest ich odpowiednia segregacja, aby nie dopuścić do katastrofy ekologicznej na mikroskalę.

 

Odpady spożywcze

odbiór odpadów spożywczych dąbrowa górnicza

Do grupy odpadów spożywczych zalicza się odpady takie jak:

  • resztki jedzenia i pozostałości kuchenne;
  • przeterminowaną żywność;
  • produkty spożywcze wycofane z rynku;
  • odpady poprodukcyjne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

oraz inne, nienadające się do spożycia artykuły.

Odpady spożywcze powstają w związku z działalnością takich placówek jak restauracje, bary gastronomiczne, szkoły, przedszkola oraz inne, zajmujące się żywieniem zbiorowym.

Odbiór odpadów organicznych

Odbiorem odpadów organicznych interesuje coraz większe grono klientów. Nie dotyczy to jedynie restauracji czy przemysłu rolno-gastronomicznego. Segregacja odpadów staje się powszechnym obowiązkiem. Regulacje prawne dotyczące segregacji odpadów zaczynają dotyczyć nie tylko przedsiębiorców i placówek naukowych, medycznych czy użytku publicznego.

Segregacja pozwala na obniżenie oraz racjonalizację kosztów odbioru odpadów, dlatego podmioty niezwiązane bezpośrednio z sektorem gastronomicznym również poszukują firm zajmujących się odbiorem tego rodzaju odpadów, związanych między innymi z sezonowymi pracami, takimi jak koszenie trawy czy przycinka drzew.

Opakowania

odbiór odpadów spożywczych śląsk

Wszystkie placówki wytwarzające odpady niebezpieczne, takie jak odpady medyczne, chemiczne, substancje niebezpieczne, weterynaryjne i pochodzenia zwierzęcego zostały zobowiązane do przechowywanie ich w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach.

Pojemniki na odpady medyczne i niebezpieczne

Pojemniki te dedykowane są dla wszystkich placówek wytwarzających odpady niebezpieczne, w związku ze świadczeniem usług. W ofercie posiadamy szeroką gamę pojemników na odpady niebezpieczne, worki z foli polietylenowej i papierowe oraz kontenery.

 

Rodzaj pojemnika pojemność pojemnika
Pojemniki w kolorze czerwonym, niebieskim oraz żółtym; – 1 Litr – 2 Litry – 5 Litrów – 10 Litrów – 20 Litrów – 30 Litrów – 60 Litrów
Worki z folii polietylenowej w kolorze czerwonym, niebieskim i żółtym, oraz wielowarstwowe worki papierowe; – 35 Litrów – 60 Litrów – 120 Litrów
Kontenery; – 240 Litrów – 660 Litrów – 1100 Litrów