Your browser does not support JavaScript!

Jak wygląda utylizacja odpadów przemysłowych? Jaki mają wpływ na środowisko naturalne?

Strona główna Aktualnosci Jak wygląda utylizacja odpadów przemysłowych? Jaki mają wpływ na środowisko naturalne?
Utylizacja odpadów przemysłowych, odpadów medycznych, odpadów spożywczych. Oferta Ekomed-Go

Jak wygląda utylizacja odpadów przemysłowych? Jaki mają wpływ na środowisko naturalne?

Odpady przemysłowe stanowią szczególny typ – przede wszystkim ze względu na ich oddziaływania na środowisko. Co trzeba wiedzieć na ich temat?


Odpady przemysłowe. Co przedsiębiorca musi o nich wiedzieć?

Opady przemysłowe powstają nie tylko w zakładach. Chociaż fabryki stanowią dużą grupę ich wytwórców, to są one generowane również w serwisach samochodowych, w magazynach, na placach budowy lub w szpitalach. Możliwe jest zredukowanie ich ilości, ale nie całkowite wyeliminowanie. Dlatego kwestia prawidłowego składowania oraz utylizacji odpadów  przemysłowych jest tak bardzo istotna.

Ma to tym większe znaczenie, że spora ich część to odpady niebezpieczne, które po dostaniu się do środowiska mogłyby doprowadzić do skażenia gruntu, wody czy powietrza. Ze względu na powodowane przez nie zagrożenie oraz trudniejsze niż w przypadku odpadów komunalnych unieszkodliwianie, wymagają zastosowania właściwych procedur. Jak przebiega utylizacja odpadów tego typu? Jak należy z nimi postępować? Co zalicza się do tej grupy? Które czynniki decydują o zakwalifikowaniu ich jako niebezpieczne? 


Odpady przemysłowe. Definicja, klasyfikacja, przykłady

Odpady przemysłowe to, według obowiązującej definicji, wszystkie odpady wytwarzane w toku działalności gospodarczej. Mogą być związane z eksploatacją maszyn, zakupem materiałów, produkcją lub przeprowadzanymi naprawami. Do najczęstszych typów odpadów przemysłowych zaliczamy:

  • zużyte czyściwo;
  • niesprawny sprzęt elektroniczny (sterowniki, czujniki, komputery, monitory, panel itp.);
  • niesprawne akumulatory i baterie;
  • niedziałające wietlówki rtęciowe;
  • stary sprzęt chłodniczy;
  • odpady spożywcze (w tym żywność ze zwrotów i przeterminowana);
  • pozostałości poprodukcyjne (w tym z tworzyw sztucznych);
  • produkty przetwórstwa naftowego i oleje mineralne;
  • śmieci z serwisów motoryzacyjnych (zużyte części, płyny eksploatacyjne i opakowania po nich);
  • odpady medyczne.

Odpady przemysłowe można podzielić przede wszystkim ze względu na ich specyfikę oraz wpływ na otoczenie. Pierwsza klasyfikacja obejmuje dwie grupy. Jedna to odpady stałe (karton i papier, złom metalowy, drewno, opakowania plastikowe). Do drugiej zaliczamy zaś te w płynnej formie – wodę zużytą w instalacjach, oleje i substancje ropopochodne, osady oraz farby i lakiery.

Jeśli chodzi o oddziaływanie na środowisko, kluczowe jest wyróżnienie odpadów niebezpiecznych. Niekorzystny wpływ na poszczególne elementy biosfery odpady przemysłowe mogą mieć na wszystkich etapach gospodarowania – od wytwarzania, przez gromadzenie i transport, aż po utylizację bądź unieszkodliwienie. 


Odpady przemysłowe. Czemu są niebezpieczne dla ludzi i środowiska?

Odpady takie jak resztki farb, ługi, kwasy, oleje i środki smarne, sprzęt elektroniczny, silne środki czyszczące czy zanieczyszczone nimi czyściwo często zawierają substancje, których całkowite rozłożenie jest w warunkach naturalnych niemożliwe lub bardzo czasochłonne. Stanowią one zagrożenie dla środowiska nie tylko w razie ich porzucenia, ale też niezachowania norm dotyczących gospodarowania.

Nieprawidłowe składowanie lub transport mogą spowodować, że groźne związki trafią do gruntu lub wody. By do tego nie dopuścić, konieczne jest przestrzeganie norm oraz użycie odpowiednich pojemników na odpady. Jeśli firma nie dysponuje odpowiednimi rozwiązaniami, najlepszym wyborem będzie powierzenie gospodarowania odpadami przemysłowymi wyspecjalizowanej firmie


Prawidłowa utylizacja odpadów przemysłowych

Jak powinna wyglądać utylizacja odpadów przemysłowych?

W zależności od ich rodzaju oraz składu, unieszkodliwienie odpadów przemysłowych może odbywać się na kilka sposobów:
-recykling: to najbardziej ekonomiczna i ekologiczna metoda, ale nie wszystkie rodzaje odpadów można przetworzyć w ten sposób. Recyklingowi mogą zostać poddane między innymi złom, kartony czy tworzywa sztuczne;
-obróbkę termiczną: między innymi poprzez wysuszanie lub spalanie;
-obróbkę mechaniczną.
Transport oraz utylizacja odpadów z tej grupy wymaga nie tylko zachowania najwyższych standardów, ale też posiadania odpowiedniego sprzętu i infrastruktury. Zapewnią one maksymalne wykorzystanie zawartych w nich surowców oraz do minimum ograniczą szkodliwy wpływ na środowisko.

Zespół EKOMED