Your browser does not support JavaScript!

Jakie odpady wytwarzają gabinety stomatologiczne i jak są utylizowane?

Strona główna Aktualnosci Jakie odpady wytwarzają gabinety stomatologiczne i jak są utylizowane?
utylizacja odpadów medycznych z gabinetów stomatologicznych

Jakie odpady wytwarzają gabinety stomatologiczne i jak są utylizowane?

Gabinety stomatologiczne, podobnie jak inne placówki medyczne, są zobowiązane do prawidłowego gospodarowania powstającymi w nich odpadami. Szczególne procedury dotyczą segregacji, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych. Muszą być one prawidłowo oznaczane i przechowywane, a następnie odbierane przez wyspecjalizowane firmy transportowe. Jakie odpady wytwarzają gabinety stomatologiczne i w jaki sposób przebiega ich utylizacja?


Odpady stomatologiczne – rodzaje

Odpady stomatologiczne to podkategoria odpadów medycznych. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach są to: „odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny”. Pośród odpadów wytwarzanych w gabinetach stomatologicznych możemy wyróżnić następujące grupy odpadów:

  • niebezpieczne – należą do nich odpady, które mogą stanowić np. potencjalne źródło zakażenia (odpady zakaźne) dla ludzi lub zwierząt (np. odpady mogące zawierać żywe drobnoustroje lub ich toksyny, takie jak np. krew lub tkanki). Kody odpadów medycznych o właściwościach niebezpiecznych to: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18  01 08*, 18 01 10*, 18 01 82*.
  • inne niż niebezpieczne – do tej grupy zaliczymy odpady powstające w gabinetach stomatologicznych, które nie wykazują właściwości niebezpiecznych (np. narzędzia zabiegowe). Kody odpadów medycznych należących do tej grupy to: 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09, 18 01 81.
  • ostre (o ostrych krawędziach) – są to odpady o ostrych krawędziach lub brzegach (np. wiertła, igły). Mogą one być zaliczone do każdej z wyżej wymienionych grup. Ze względu na ich szczególne właściwości, do ich składowania niezbędne są specjalne pojemniki na odpady. Odpady ostre muszą być oznaczone w taki sam sposób jak pozostałe odpady medyczne.


Postępowanie z odpadami stomatologicznymi

Prawidłowe gospodarowanie odpadami medycznymi jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa personelowi gabinetu stomatologicznego i pacjentom oraz uniknięcia skażenia środowiska. Odpowiedzialność za odpady wytwarzane w gabinetach stomatologicznych spoczywa na ich wytwórcach, czyli lekarzach dentystach prowadzących działalność. Zobowiązani są oni do przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania odpadami medycznymi ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Zgodnie z prawem gabinety stomatologiczne powinny zaopatrzyć się w odpowiednie pojemniki na odpady medyczne. W zależności od rodzaju odpadów (o czym więcej pisaliśmy tutaj) odpady będziemy gromadzić w workach czerwonych, lub żółtych, a odpady ostre –w sztywnych pojemnikach, odpornych na przecięcie lub przekłucie o tożsamej kolorystyce. Warto pamiętać, że nie wszystkie odpady stomatologiczne zaliczane są do grona odpadów niebezpiecznych, w związku z czym z ich poszczególnymi rodzajami może wiązać się inny rygor postępowania.

Pojemniki na odpady medyczne powinny być wypełnione w maksymalnie ⅔ ich objętości i pozostawać szczelnie zamknięte. Konieczne jest też ich odpowiednie oznaczenie, zawierające takie informacje jak m.in.:

  • kod odpadów medycznych;
  • nazwa wytwórcy odpadów medycznych;
  • numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
  • numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  • data i godzina otwarcia;
  • data i godzina zamknięcia pojemnika.

Należy pamiętać, iż obowiązkiem każdego lekarza dentysty prowadzącego własny gabinet pozostaje rejestracja w Bazie Danych Odpadowych (BDO) oraz ewidencjonowanie wytwarzanych i przekazywanych odpadów. Ewidencjonowania wymagają wszystkie odpady zaliczane do grupy 18. Gabinety, które wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie, mogą prowadzić ewidencję uproszczoną. Każdy gabinet stomatologiczny zobowiązany jest również do przekazywania corocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi Marszałkowi Województwa.


Utylizacja odpadów stomatologicznych – zasady

Transport odpadów medycznych może być prowadzony jedynie przez wyspecjalizowane firmy, których pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje oraz spełniają wymagania wynikające z Umowy ADR. Gabinet stomatologiczny powinien zawrzeć umowę z rzetelną i wyspecjalizowaną firmą świadczącą tego rodzaju usługi, gdyż to ostatecznie na wytwórcy odpadu spoczywa odpowiedzialność za jego prawidłowe unieszkodliwienie.

Odbiór odpadów medycznych odbywa się na podstawie karty przekazania odpadów wystawionej za pośrednictwem systemu BDO. Wyspecjalizowane firmy zajmujące się transportem odpadów medycznych odpowiadają za prawidłowe dostarczenie odpadów do miejsca ich utylizacji, tj. w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i środowisku. Utylizacja odpadów medycznych, w tym stomatologicznych, odbywa się metodą termiczną, w specjalnie przystosowanych do tego instalacjach.

Jeśli szukasz profesjonalnej firmy, która pomoże Ci w gospodarowaniu odpadami w gabinecie stomatologicznym, zapoznaj się z ofertą EKOMED Gospodarka Odpadami Sp. z o.o.. Zapewniamy kompleksowe usługi związane z odpadami medycznymi, takie jak odbiór, transport i utylizacja odpadów (Śląsk), jak również bieżące wsparcie w zakresie prowadzonej działalności.

Zespół EKOMED-GO

Twój gabinet stomatologiczny potrzebuje firmy do odbioru odpadów? Skontaktuj się z nami!

Jakie rodzaje odpadów wytwarzane są w gabinetach stomatologicznych?

Wyróżniamy takie odpady jak niebezpieczne (np. odpady zakaźne lub zawierające żywe drobnoustroje), inne niż niebezpieczne (np. narzędzia stomatologiczne) oraz ostre (np. wiertła czy igły).

Jakie są zasady postępowania z odpadami stomatologicznymi?

Gabinety stomatologiczne wytwarzają odpady medyczne, a więc muszą przestrzegać szczególnych zasad dotyczących ich segregacji, przechowywania, oznaczenia i transportu.

Jak przebiega proces utylizacji odpadów stomatologicznych?

Utylizacja odpadów stomatologicznych (medycznych) odbywa się głównie metodą termiczną w specjalnie przystosowanych instalacjach, a transport musi zostać przeprowadzony przez wyspecjalizowaną w tej dziedzinie firmie, taką jak EKOMED-GO.