Your browser does not support JavaScript!

Transport i utylizacja odpadów medycznych

Strona główna Aktualnosci Transport i utylizacja odpadów medycznych
transport i utylizacja odpadów medycznych

Transport i utylizacja odpadów medycznych

Ze względu na swój specyficzny charakter, transport i utylizacja odpadów medycznych zależne są nie tylko od standardów obowiązujących u konkretnego przedsiębiorcy, ale przede wszystkim od określonych regulacji prawnych – zarówno tych o charakterze ogólnokrajowym, jak i międzynarodowym. Od prawidłowego postępowania z odpadami tego rodzaju, zależy bowiem nie tylko zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, ale także stan naszego środowiska naturalnego.

Doświadczenie ma znaczenie

Utylizacja odpadów oraz ich zbieranie, przetwarzanie i transport regulowane są przez określone przepisy rangi ustawowej. Jedną z najważniejszych kwestii związanych z gospodarowaniem odpadami jest fakt, iż działalnością tego rodzaju mogą zajmować się wyłącznie przedsiębiorcy posługujący się stosownym zezwoleniem, którzy powinni spełniać rygorystyczne wymagania stawiane przed nimi zarówno przez obowiązujące przepisy prawne oraz wieloletnią, wypracowaną praktykę postępowania z określonymi rodzajami odpadów. W toku całego procesu transportu oraz utylizacji, kluczowe znaczenie ma prawidłowy i bezpieczny odbiór odpadów medycznych właściwie oznakowanych przez ich wytwórcę. Pojawia się zatem pytanie w jaki sposób gromadzić i znakować wspomniane odpady?

Do gromadzenia odpadów służą specjalistyczne pojemniki na odpady medyczne (których właściwości określa właściwe Rozporządzenie Ministra Zdrowia), zapewniające bezpieczeństwo zarówno podczas ich składowania, jak i transportu. Jak wskazywaliśmy w jednym z naszych artykułów różnią się one przede wszystkim kolorem, precyzyjnie wskazującym charakter odpadów przechowywanych w konkretnym pojemniku.

Kody odpadów medycznych

Kwestią równie ważną (o ile nie ważniejszą) co kolor pojemników na odpady medyczne jest właściwe opisanie określonych odpadów prawidłowymi kodami odpadów. Te charakterystyczne oznaczenia zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów. Wytwórca odpadów zobowiązany jest do prawidłowego i przede wszystkim czytelnego oznaczenia każdego pojemnika ze względu na jego zawartość – umożliwia to zarówno bezpieczny odbiór jak i transport odpadów. Uprzednia wiedza o charakterze odbieranego i transportowanego odpadu jest nie tylko wymogiem prawnym, ale przede wszystkim podstawą doboru właściwych środków oraz procedur gwarantujących bezpieczeństwo w toku całego procesu utylizacji.

Zgodnie z przepisami na worku lub pojemniku powinna znaleźć się informacja o pełnej nazwie wytwórcy, numerze w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, numerze REGON, a także dacie otwarcia i zamknięcia pojemnika. Na wytwórcy spoczywa zatem odpowiedzialność za właściwą klasyfikację odpadów, które następnie przekazywane są określonym przedsiębiorcom, celem ich unieszkodliwienia.

Warto tutaj również przypomnieć, że pojemnik powinien być wypełniony w ilości nieprzekraczającej 2/3 jego objętości – przepełniony pojemnik staje się bardziej podatny na uszkodzenia mechaniczne, co nie jest zjawiskiem pożądanym w toku całego procesu, zwłaszcza w obliczu faktu, iż to na wytwórcy odpadów niebezpiecznych spoczywa odpowiedzialność za bezpieczne gospodarowanie tymi odpadami aż do chwili przekazania ich do ostatecznego procesu unieszkodliwienia.

Transport odpadów

Jak powinien wyglądać transport odpadów medycznych?

Nie podlega żadnej dyskusji fakt, że ze względu na charakter odpadów medycznych, zwłaszcza ich transport powinien odbywać się w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Kwestia przewozu regulowana jest między innymi przez europejską umowę ADR dot. drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, oraz prawo polskie, określające sposób transportu odpadów medycznych, które – podobnie jak odpady chemiczne – sklasyfikowane zostały jako odpady niebezpieczne. Odpowiednie oznakowanie środków transportu odpadów jest tylko jednym z czynników gwarantujących bezpieczeństwo całego procesu – równie ważne jest ich odpowiednie wyposażenie, oraz wykwalifikowany personel, o kierunkowym przeszkoleniu w zakresie właściwego postępowania z odpadami medycznymi w czasie ich transportu.

Ponadto przepisy wyraźnie precyzują, iż pojazd przeznaczony do transportu odpadów medycznych powinien mieć formę zamkniętą. Oznacza to, że odpady medyczne nie mogą być transportowane na nieosłoniętych naczepach. Niezbędne są także wspomniane wcześniej specjalne pojemniki, oznakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i praktyką. Transport określonych kategorii odpadów medycznych może odbywać się w jednorazowych workach, jednak nadal wymagane jest ich właściwe zabezpieczenie i opisanie, mające gwarantować bezpieczeństwo ich przewozu.

Gospodarowanie odpadami medycznymi wymaga wyjątkowej wiedzy, staranności i zapewnienia bezpieczeństwa osobom pracującym przy gromadzeniu, transporcie, oraz ich utylizacji. Niezwykle istotny jest także aspekt ekologiczny, dlatego też tak dużą wagę przywiązujemy do prawidłowego znakowania i segregowania odpadów. Kwestie związane z odbiorem oraz utylizacją odpadów warto zatem powierzyć doświadczonym specjalistom, którzy posiadają wiedzę oraz wymagane prawem zezwolenia, niezbędne do prowadzenia tego rodzaju działalności. Ostatecznie bowiem, to od właściwego doboru przedsiębiorcy specjalizującego się w transporcie i utylizacji odpadów zależy bezpieczeństwo całego procesu transportu i utylizacji odpadów, a co za tym idzie – bezpieczeństwo ich wytwórcy.

ZESPÓŁ EKOMED