Your browser does not support JavaScript!

Gospodarowanie odpadami – czym jest i czemu powinno służyć?

Strona główna Aktualnosci Gospodarowanie odpadami - czym jest i czemu powinno służyć?
gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami – czym jest i czemu powinno służyć?

Racjonalne gospodarowanie odpadami to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. W celu możliwie jak najszerszego odzysku surowców (bądź energii) lub bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów, niezbędne jest prawidłowe obchodzenie się z nimi już od pierwszej chwili, tj. momentu ich wytworzenia. Szczególnie wymagającym procesem okazuje się gospodarowanie odpadami medycznymi, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi czy kondycji wspólnego nam wszystkim środowiska naturalnego. Transport i utylizacja odpadów tego rodzaju – z uwagi na konieczność zachowania właściwych środków bezpieczeństwa – musi zostać przeprowadzona przez specjalistów posiadających niezbędne przeszkolenie i doświadczenie.


Na czym polega gospodarowanie odpadami?

Gospodarowanie odpadami to szerokie pojęcie, pod którym kryją się wszystkie procesy związane z:

• gromadzeniem,
• segregowaniem,
• odbiorem,
• transportem,
• recyklingiem lub unieszkodliwieniem odpadów.

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. gospodarowanie odpadami należy rozumieć jako: „zbieranie, transport lub przetwarzanie odpadów, w tym sortowanie, wraz z nadzorem nad wymienionymi działaniami, a także późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami”.

Wszystkie etapy gospodarowania odpadami są ze sobą ściśle powiązane. Tylko właściwie posegregowane i oznaczone odpady, umieszczone w odpowiednich opakowaniach, mogą zostać odebrane i przetransportowane do dalszego postępowania – w przypadku wystąpienia uchybień m.in. w zakresie znakowania lub pakowania, transport takich odpadów stałby w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Bezpieczny transport odpadów (tj. zgodny z przepisami i najnowszymi zaleceniami) pozwala zminimalizować (lub całkowicie wykluczyć) ryzyko przedostania się do środowiska niepożądanych substancji czy drobnoustrojów oraz umożliwia bezpieczny odzysk materiałów (bądź energii) lub ich prawidłowe unieszkodliwienie. Efektywne gospodarowanie odpadami wymaga przeprowadzenia starannego postępowania na każdym z tych etapów, przez każdą z zaangażowanych stron. Niezbędna jest do tego ścisła współpraca pomiędzy wytwórcami odpadów, przedsiębiorstwami zajmującymi się odbiorem i transportem odpadów oraz zakładami przeprowadzającymi ich utylizację.


Czemu służy gospodarowanie odpadami?

Głównym celem racjonalnego gospodarowania odpadami jest przede wszystkim ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, natomiast w przypadkach, w których nie udaje się uniknąć ich wytworzenia, zminimalizowanie ich negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie ludzi i zwierząt. Prawidłowa utylizacja odpadów powinna prowadzić do ich unieszkodliwienia (lub – w określonych przypadkach – ponownego wykorzystania surowców lub energii). Prawidłowe gospodarowanie odpadami nabiera więc szczególnego znaczenia w przypadku odpadów niebezpiecznych (np. odpadów medycznych), mogących zawierać niebezpieczne substancje czy drobnoustroje, które po przedostaniu się do środowiska mogłyby doprowadzić do skażenia wód, powietrza czy gleby. Odpady medyczne mogą zawierać również materiał zakaźny lub genotoksyczny, co – w przypadku bezpośredniego kontaktu – może przyczynić się do rozwoju nowotworów lub chorób zakaźnych. Właściwie przeprowadzony odbiór odpadów medycznych i ich prawidłowa utylizacja minimalizują potencjalne zagrożenia z nimi związane.

W przypadku odpadów innych niż niebezpieczne, gospodarowanie nimi powinno prowadzić przede wszystkim do efektywnego recyklingu, tj. odzyskania surowców wtórnych lub energii. Pozwala to nie tylko ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, ale również obniżyć koszty produkcji i ograniczyć stopień eksploatacji zasobów naturalnych.


Odpady medyczne – szczególne zasady gospodarowania

Sposoby gospodarowania odpadami mogą się znacznie różnić w zależności od ich rodzaju. Szczególnym typem odpadów są odpady medyczne, których gromadzenie, transport i utylizacja podlegają specjalnym, rygorystycznym wymogom prawnym. Cały proces gospodarowania odpadami niebezpiecznymi musi zostać zewidencjonowany w odpowiedni sposób i pozostać w pełni transparentny przez cały czas jego trwania.

Do gromadzenia odpadów tego rodzaju niezbędne są specjalne pojemniki na odpady medyczne. Opakowania w kolorze czerwonym przeznaczone zostały do gromadzenia odpadów zakaźnych, natomiast te w kolorze żółtym – niebezpiecznych, innych niż zakaźne. Opakowania w innym kolorze (takim jak np. kolor niebieski) przeznaczono do gromadzenia pozostałych odpadów medycznych. Pojemniki na odpady muszą posiadać również wymagane oznakowanie, które powinno zawierać m.in. kody odpadów medycznych, adres wytwórcy oraz datę otwarcia i zamknięcia pojemnika. Odpady medyczne powinny być przechowywane w miejscu o m.in. odpowiedniej temperaturze (od której uzależnione będą dalsze wymogi w zakresie gromadzenia odpadów), wilgotności, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych, ze ścianami i podłogami umożliwiającymi prawidłową dezynfekcję. Sposób gromadzenia odpadów medycznych będzie się różnić w zależności od ich rodzaju – inne zasady będą się tyczyć w szczególności przechowywania czy pakowania tzw. wysoce zakaźnych odpadów medycznych.

Kolejny etap gospodarowania odpadami stanowić będzie odbiór odpadów medycznych. Powinien on zostać przeprowadzony przez profesjonalne przedsiębiorstwo, posiadające wymagane doświadczenie, wiedzę i właściwie przeszkolony personel. Transport odpadów niebezpiecznych nie należy do łatwych zadań i musi odbywać się w zgodzie nie tylko z przepisami o randze krajowej, ale również i tymi o randze międzynarodowej, takimi jak np. regulacje wynikające z Umowy ADR, które m.in. nakładają obowiązek transportu takich odpadów w specjalnie przystosowanych do tego celu i właściwie oznakowanych pojazdach. Zakończeniem procesu gospodarowania odpadami medycznymi będzie – co do zasady – utylizacja odpadów  poprzez ich termiczne unieszkodliwienie w ramach wyspecjalizowanej instalacji.


Utylizacja odpadów – Śląsk

Jeśli szukasz profesjonalnego przedsiębiorstwa zajmującego się odbiorem i transportem odpadów na Śląsku, zachęcamy do zapoznania się z ofertą EKOMED Gospodarka Odpadami Sp. z o.o.. Oferujemy kompleksowe usługi związane z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi (w szczególności odpadami medycznymi i przemysłowymi) obejmujące odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów – wraz ze wsparciem merytorycznym i prawnym w zakresie związanym z wykonywaną usługą – jak również zaopatrzeniem w materiały i środki niezbędne do prawidłowego gospodarowania odpadami.

Zespół EKOMED-GO

Utylizacja odpadów z EKOMED-GO. Zadzwoń i poznaj szczegóły!

Na czym polega gospodarowanie odpadami?

Gospodarowanie odpadami obejmuje procesy takie jak gromadzenie, segregowanie, odbiór, transport, recykling lub unieszkodliwienie odpadów.

Jakie są główne cele gospodarowania odpadami?

Głównym celem jest ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz zminimalizowanie ich negatywnego wpływu na środowisko. Dąży się do efektywnego recyklingu lub unieszkodliwienia odpadów, szczególnie tych niebezpiecznych.

Czym są odpady medyczne i jakie obowiązują zasady ich gospodarowania?

Odpady medyczne to szczególny rodzaj odpadów, które mogą zawierać niebezpieczne substancje lub drobnoustroje. Ich gromadzenie, transport i utylizacja podlegają rygorystycznym wymogom prawnym, aby zapewnić bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko związane z ich potencjalnym zagrożeniem.