Your browser does not support JavaScript!

Transport i utylizacja odpadów – czym jest i jak to właściwie wszystko działa?

Strona główna Aktualnosci Transport i utylizacja odpadów - czym jest i jak to właściwie wszystko działa?
Transport odpadów, pojemniki na odpady

Transport i utylizacja odpadów – czym jest i jak to właściwie wszystko działa?

Od 5 do nawet 10 tysięcy złotych – taka kara grozi nieuczciwym przedsiębiorcom, którzy trudnią się transportem odpadów bez odpowiednich zezwoleń i wymaganej dokumentacji. Wyjątek stanowią sytuacje, w których transport odpadów odbywa się na terenie firmy, tj. w ramach tego samego zakładu, w którym zostały one wytworzone. Należy również pamiętać o tym, iż obowiązek posiadania stosownych zezwoleń na dokonywanie transportu określonych rodzajów odpadów dotyczy głównie przedsiębiorstw.
Jak jednak uniknąć kary? Skąd tak właściwie wiedzieć, które przepisy regulują kwestie składowania, przewożenia i utylizacji odpadów? W jaki sposób poradzić sobie z problemem związanym z generowanymi przez firmę odpadami? Czy wymogi, które należy spełnić, by otrzymać licencję nie są aby na pewno zbyt rygorystyczne? I, co najważniejsze – które typy odpadów wiążą się z koniecznością zapewnienia szczególnych warunków podczas transportu? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

 


Przewóz odpadów i jego podstawy prawne

W Polsce kwestie przewozu odpadów zostały uregulowane w drodze ustawy. Zgodnie z jej treścią zarówno transport, jak i zbieranie, przetwarzanie czy też utylizacja odpadów są częścią jednego procesu, który nazwany został przez ustawodawcę gospodarowaniem odpadami. Jak już zostało to wspomniane, na prowadzenie działalność o takim charakterze wymagane jest posiadanie właściwego zezwolenia.
Zezwolenie takie może zostać również wydane podmiotom, które dokonują transportu odpadów własnych, jednak znacznie częściej ubiegają się o nie przedsiębiorstwa świadczące usługi o charakterze transportowym, tj. profesjonalne przedsiębiorstwa działające na zlecenie innych podmiotów, co do zasady będącymi bezpośrednimi wytwórcami odpadów. Należy pamiętać iż co do zasady, pomimo przekazania odpadów transportującemu, to na wytwórcy odpadów w dalszym ciągu ciąży odpowiedzialność za ich prawidłowe unieszkodliwienie lub utylizację. Spoczywa na nich natomiast obowiązek każdorazowego prawidłowego transportu przekazanych odpadów, oraz dostarczenia ich do miejsca w którym zostaną zutylizowane lub przetworzone. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy określony podmiot dokonujący transportu posiada również licencję na przetwarzanie oraz unieszkodliwianie odpadów.

 


Transport odpadów – wymogi techniczne

Podczas podejmowania decyzji o wydaniu (bądź też odmowie wydania) zezwolenia na transport odpadów, określone instytucje państwowe biorą pod uwagę również to, jakie pojazdy będą wykorzystywane do transportu odpadów. Składając wniosek, określone przedsiębiorstwo powinno wskazać, pojazdów jakiego rodzaju będzie w tym celu używać, oraz jakie elementy mają wchodzić w skład ich wyposażenia. Te ostatnie mają szczególne znaczenie, gdyż dobór właściwych pojemników służących do przewozu odpadów oraz pozostałych elementów procesu ich transportu nie tylko ułatwia ich przewóz, ale również czyni go bezpiecznym dla środowiska, osób postronnych, oraz i innych uczestników ruchu drogowego.
Do transportu odpadów wykorzystuje się przede wszystkim odpowiednio przystosowane samochody dostawcze i ciężarowe. Ich pojemność i ładowność uzależniona jest przede wszystkim od ich przeznaczenia, a także rodzaju i ilości odpadów. Do przewożenia dużych ilości pomiędzy miejscem wytworzenia czy też składowania odpadów, a miejscem ich przetwarzania bądź utylizacji używa się pojazdów zapewniających jak najlepszą wydajność całego łańcucha utylizacji odpadów. W ten sposób koszty ponoszone przez wytwórcę odpadów zostają ograniczone do minimum, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

 


Transport odpadów niebezpiecznych

Rygorystycznymi regulacjami o szczególnym charakterze objęty został transport odpadów niebezpiecznych. Poszczególne rodzaje odpadów mogą zostać zakwalifikowane do tej kategorii ze względu na ich wysokie zagrożenie epidemiologiczne lub ekologiczne.

Do kategorii odpadów niebezpiecznych zaliczyć możemy między innymi:


odpady medyczne i weterynaryjne (więcej na ich temat można przeczytać na https://ekomed-go.pl/strona-glowna/czym-sie-zajmujemy/);
odpady chemiczne (zawierające między innymi BCB);
– oleje i środki smarne;
– zużyte akumulatory i baterie;
odpady azbestowe.

Warunki w jakich powinno dokonywać się odbioru oraz transportu towarów niebezpiecznych określa przede wszystkim europejska umowa ADR oraz krajowe akty prawne dotyczące gospodarki odpadami oraz transportu – drogowego, wodnego i kolejowego. W krajach, które zostały objęte umową ADR pojazdy przewożące substancje niebezpieczne powinny posiadać odpowiednie oznakowanie w postaci znormalizowanych tablic ADR.