Your browser does not support JavaScript!

Odpady medyczne w czasach pandemii

Strona główna Aktualnosci Odpady medyczne w czasach pandemii
Odpady medyczne w czasach pandemii

Odpady medyczne w czasach pandemii

Jednym z kluczowych elementów mechanizmu skutecznego zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 jest regularny odbiór odpadów medycznych, oraz ich prawidłowa utylizacja. W początkowym etapie pandemii brak było jasnych wskazań dot. kwalifikacji odpadów epidemicznych, co dla określonych podmiotów mogło powodować trudności we wdrożeniu właściwych mechanizmów postępowania z tego rodzaju odpadami. Dziś wiemy znacznie więcej, dlatego też sposób gromadzenia i przekazywania tego rodzaju odpadów został w pełni dopracowany.


Prawidłowa kwalifikacja odpadów

Podstawą do ustalenia zasad postępowania z odpadami medycznymi w czasie pandemii, jest m.in. ich prawidłowa kwalifikacja, o której można przeczytać więcej na: https://ekomed-go.pl/strona-glowna/czym-sie-zajmujemy/. Do niedawna przyporządkowanie odpadów do grupy A lub B nie było oczywiste – brakowało bowiem jednoznacznych wytycznych w tej kwestii. Problem rozwiązały zalecenia wydane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, a także pismo Głównego Inspektora Sanitarnego z 9 kwietnia 2020 roku.
Oba dokumenty jasno precyzują, że odpady medyczne powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom zakażonym wirusem SARS Cov-2, należy kwalifikować do kategorii B (UN 3291). Należy więc postępować z odpadami zgodnie z ogólnymi zasadami, obowiązującymi dotychczas, odpowiednio je przygotowując do przekazania do utylizacji.


Postępowanie z odpadami medycznymi

Postępowanie z odpadami medycznymi w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych nie zmieniło się znacząco, w porównaniu do stanu sprzed pandemii. Niezbędne jest więc prawidłowe oznakowanie worków, na których powinna być umieszczona informacja o kodzie odpadów, nazwie wytwórcy, jego numerze Regon, numerze w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dacie i godzinie otwarcia oraz zamknięcia.
Oznakowania te zgodne są z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Odpady, jak dotychczas, muszą być umieszczane w osobnych workach i przekazywane wyspecjalizowanym firmom, zajmującym się ich transportem i utylizacją. Warto jedynie pamiętać o zwiększonych środkach ostrożności, czyli stosowaniu obowiązkowo rękawiczek oraz masek przy zbieraniu oraz transportowaniu odpadów epidemicznych.


Transport i utylizacja odpadów medycznych

Utylizacja odpadów medycznych

Utylizacja odpadów medycznych zakwalifikowanych do kategorii B odbywa się poprzez ich spalanie w temperaturze nie niższej niż 850 stopni Celsjusza lub pirolizę, zagazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane. Zasady te uregulowane są we wspomnianym wcześniej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, a także w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Warto zwrócić uwagę na transport odpadów medycznych, zakwalifikowanych jako „epidemiczne”. Co do zasady jego organizacja nie uległa znaczącej modyfikacji, podkreślono jedynie obowiązek noszenia maseczek, rękawiczek oraz stosowania płynów dezynfekcyjnych. Niezbędne jest także okresowe odkażanie urządzeń, kabin pojazdów oraz ubrań, co minimalizuje ryzyko przeniesienia wirusa na inne osoby. Kluczową kwestią w przedmiocie gospodarki odpadami medycznymi w czasie pandemii była ich kwalifikacja do odpowiedniej kategorii. Dziś, kiedy wątpliwości te zostały rozwiane, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych mogą stosować zasady, przyjęte dla odpadów kategorii B. Należy jedynie pamiętać o stosowaniu środków ochronnych, a także o właściwej dezynfekcji, oraz o wyborze rzetelnego i wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się transportem oraz utylizacją odpadów tego rodzaju.

Zespół EKOMED