Your browser does not support JavaScript!

Czy transport odpadów niebezpiecznych może być całkowicie bezpieczny?

Strona główna Aktualnosci Czy transport odpadów niebezpiecznych może być całkowicie bezpieczny?
transport odpadów niebezpiecznych

Czy transport odpadów niebezpiecznych może być całkowicie bezpieczny?

Przewożenie odpadów niebezpiecznych wiąże się z wieloma ryzykami, w tym zwłaszcza środowiskowymi i zdrowotnymi. Odpady tego rodzaju stanowią zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt czy ekosystemów. Wypracowane, właściwe procedury pozwalają na znaczące zminimalizowanie tego ryzyka. Co warto wiedzieć o transporcie odpadów, które sklasyfikowane zostały jako niebezpieczne?


Przepisy i standardy dotyczące utylizacji odpadów niebezpiecznych

Transport towarów (w tym również odpadów) niebezpiecznych regulowany jest m.in. ustawą z 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych. Nie mniej ważne są również przepisy o randze międzynarodowej, w szczególności tzw. Umowa ADR (przewóz drogowy), Umowa RID (przewóz koleją) lub Umowa ADN (przewóz śródlądowymi drogami wodnymi).

Towary, które stanowią przedmiot regulacji wyżej wspomnianych Umów, mogą być przewożone wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy wspomnianych aktów prawnych. Przed każdym transportem odpadów niebezpiecznych, konieczna jest weryfikacja, jakie warunki przewozu zostały określone we właściwych przepisach dla odpadu danego rodzaju lub innych towarów. Warto pamiętać, iż odpady niebezpieczne mogą być zaklasyfikowane do różnych grup rodzajowych odpadów, w zależności od źródła swojego powstania oraz surowców, z których się składają (tj. w zależności od ich charakterystyki i właściwości), co z kolei przekłada się na różne ścieżki postępowania z odpadami, stosowane w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w trakcie procesu gospodarowania odpadami, w tym zwłaszcza na etapie ich transportu.


Wywóz odpadów niebezpiecznych: jakie odpady oznacza się „gwiazdką”?

Wszystkie odpady, które mogą przejawiać właściwości niebezpieczne, powinny podlegać klasyfikacji jako odpady niebezpieczne. Za właściwości tego typu uznaje się m.in. wybuchowość, łatwopalność, działanie drażniące, toksyczność, szkodliwość dla zdrowia, infekcyjność, ekotoksyczność, działanie rakotwórcze lub działanie żrące.

Odpady posiadające właściwości tego rodzaju, powinny być opatrzone korespondującym z takimi właściwościami kodem odpadów. W polskim prawie wyszczególniono 20 grup odpadów, które dzielą się na podgrupy i rodzaje. Odpady niebezpieczne zostały dodatkowo wyróżnione, poprzez dodanie symbolu „*” po właściwym kodzie odpadu.

Do jednych z najczęściej występujące rodzajów odpadów niebezpiecznych możemy zaliczyć np. różnego rodzaju oleje, odpady chemiczne z zakładów przemysłowych, odpady medyczne takie jak części ciała, opatrunki, igły czy przeterminowane leki. Poszczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych (poza ściśle określonymi przypadkami) nie powinny być mieszane z innymi rodzajami odpadów i pod żadnym pozorem transportowane na wysypiska śmieci. Utylizacja odpadów niebezpiecznych powinna odbywać się w specjalistycznych instalacjach, w zgodzie z jasno określonymi normami, zasadami i dobrą praktyką.


Profesjonalny transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych – jak to się robi w praktyce?

Z poszczególnymi rodzajami odpadów medycznych mogą być związane odmienne procedury i sposoby postępowania. Każdy podmiot wytwarzający odpady niebezpieczne w toku swojej działalności, powinien wiedzieć, jak postępować z tym specyficznym rodzajem śmieci.

Dla przykładu, w przypadku klinik, centrów weterynarii czy gabinetów kosmetologicznych, niezbędne będzie stosowanie właściwych pojemników na odpady medyczne, a w określonych przypadkach gromadzenie ich w odpowiedniej temperaturze i nie dłużej niż przez określony czas.

W przypadku zakładów przemysłowych zabezpieczenie odpadów staje się kluczowym wyzwaniem dla zachowania stabilności ekosystemów, w związku z czym funkcjonujące procedury bezpieczeństwa muszą być precyzyjne, skodyfikowane, a ich wykonywanie nadzorowane przez odpowiednie komórki w przedsiębiorstwie.

Właściwa klasyfikacja poszczególnych odpadów niebezpiecznych powinna zachodzić zarówno na etapie wytwarzania odpadów, jak i później, bezpośrednio przed ich transportem. Praca włożona przez wytwórcę odpadów w ich prawidłowe oznaczenie, stanowi fundament późniejszego bezpieczeństwa całego procesu ich unieszkodliwienia. Dlatego też w EKOMED Gospodarka Odpadami Sp. z o.o., w ramach bieżącej obsługi naszych kontrahentów, służymy Państwu pomocą w dotrzymaniu określonym wymogom i standardom.

Szkolenia i kwalifikacje pracowników, w tym zarówno po stronie jednostki wytwarzającej odpady, jak i po stronie transportującego odpady do miejsca ich unieszkodliwienia okazują się nie mniej istotnymi czynnikami dla zachowania bezpieczeństwa.

Pojazdy, którymi przewożone są odpady niebezpieczne, powinny być właściwie oznakowane, a sam transportujący zobowiązany jest posiadać właściwą dokumentacją dot. przewożonych odpadów (pozwalającą np. na identyfikację ich rodzaju, czas i miejsce ich wytworzenia czy adres docelowy), na każdym etapie ich „podróży”.


Technologia w monitoringu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Transport odpadów niebezpiecznych dokonywany przez EKOMED, podlega stałemu nadzorowi na etapie ich transportu, w czym podstawową rolę odgrywa technologia i wypracowane dzięki wieloletniemu doświadczeniu procedury. Dzięki stałemu rozwojowi systemów teleinformatycznych, informacje dot. transportowanych odpadów są zawsze dostępne, co znacznie usprawnia procedurę ich odbioru, transportu i unieszkodliwienia. Dzięki wszystkim tym czynnikom, możliwa staje się nie tylko sprawna gospodarka odpadami, ale przede wszystkim rzeczywisty nadzór nad prawidłowością procesu ich transportu, co w związku z odpowiedzialnością ciążącą na wytwórcy odpadów aż do chwili ich prawidłowego unieszkodliwienia staje się nieocenioną pomocą.

Zespół EKOMED-GO

Szukasz bezpiecznego sposobu na utylizację odpadów niebezpiecznych? Skontaktuj się z nami, pomożemy!

Jakie przepisy regulują transport odpadów niebezpiecznych?

Transport odpadów niebezpiecznych regulowany jest przez ustawę z 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych oraz przez międzynarodowe umowy takie jak ADR (przewóz drogowy), RID (przewóz koleją) i ADN (przewóz śródlądowymi drogami wodnymi).

Jakie odpady klasyfikuje się jako niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne to te, które wykazują właściwości takie jak wybuchowość, łatwopalność, toksyczność, infekcyjność, ekotoksyczność, działanie rakotwórcze lub żrące.

Jakie są zasady bezpiecznego transportu odpadów niebezpiecznych?

Transport odpadów niebezpiecznych wymaga stosowania się do ściśle określonych przepisów, takich jak: właściwe oznakowanie pojazdów, posiadanie odpowiedniej dokumentacji oraz zapewnienie, że odpady są przewożone do specjalistycznych instalacji utylizacyjnych.