Your browser does not support JavaScript!

Zmiany w systemie utylizacji odpadów – koniec z tradycyjną Kartą Przekazania Odpadów?

Strona główna Aktualnosci Zmiany w systemie utylizacji odpadów - koniec z tradycyjną Kartą Przekazania Odpadów?
pojemniki na odpady, pojemniki na odpady medyczne

Zmiany w systemie utylizacji odpadów – koniec z tradycyjną Kartą Przekazania Odpadów?

Jeszcze nie tak dawno, bo do maja 2019 roku każdorazowy odbiór odpadów potwierdzany był za pomocą Karty Przekazania Odpadów (KPO), której wzór został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Dnia 1 maja 2019 roku Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. o tej samej nazwie wprowadzony został nowy wzór KPO, zgodnie z którym z KPO została usunięta rubryka z numerem REGON oraz zniesiony został obowiązek stawiania pieczątki firmowej dla wszystkich stron wskazanych na KPO – od tej chwili wystarczył bowiem sam podpis wraz z właściwą datą. Jak wskazano, zmiany przedmiotowych ustaw wynikają z konieczności przystosowania prawa polskiego do przepisów obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.

 

KPO – co to jest?

Karta przekazania odpadów stanowi dowód prawidłowego przekazania odpadów pomiędzy określonymi podmiotami. KPO wypełniane jest przez każdego przedsiębiorcę zobowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów, wraz z chwilą przekazania odpadu kolejnemu posiadaczowi. Karta Przekazania Odpadów powinna zostać sporządzona w 3 egzemplarzach, tak aby każdy z podmiotów występujących na karcie (tj. posiadacz odpadu, transportujący odpad oraz odbierający odpad) posiadał po jednym egzemplarzu uzupełnionej karty.

 

Karta Przekazania Odpadów – jak wygląda dziś i jak ją wypełnić?

Karta przekazania odpadów

1. Numer Karty Przekazania Odpadów nadaje posiadacz odpadów, który przekazuje odpad. Przepisy prawa nie określają jednak jaką postać powinien przybrać wskazany numer. Często stosowaną praktyką jest format zawierający kod odpadu oraz datę operacji lub numer kolejnego odbioru np. 170201/0105/2019.
2. Karta Przekazania Odpadów zawsze zawiera właściwy rok kalendarzowy.
3. Posiadacz odpadu – należy podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego odpady wraz z jego adresem zamieszkania lub siedziby.
4. Transportujący odpady – należy podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu transportującego odpady wraz z jego adresem zamieszkania lub siedziby. Uwaga – Warto upewnić się czy podmiot posiada właściwe zezwolenia na transport odpadów, co możemy w łatwy sposób zweryfikować w rejestrze BDO. W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno więcej niż jednego transportującego odpady, w polu należy podać dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności.
5. Przejmujący odpady – należy podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przejmującego odpowiedzialność za odpad wraz z jego adresem zamieszkania lub siedziby.
6. Numer rejestrowy BDO – Od bieżącego roku (tj. 2019) wszystkie podmioty powinny posiadać indywidualny numer rejestrowy.
7. Należy podać imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy odpadów wraz z adres, pod który powinny zostać dostarczone odpady.
8. Pole to dotyczy wyłącznie stacji demontażu oraz zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych – w większości przypadków pozostaje niewypełnione.
9. Pole to dotyczy wyłącznie wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych – w większości przypadków pozostaje niewypełnione. W przypadku jego wypełnienia, wniosek skutkuje wydaniem przez właściwy zakład utylizacji dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów, tzw. DPU.
10. Na Karcie Przekazania Odpadów należy umieścić kod odpadu, zgodnie z katalogiem odpadów.
11. Na Karcie Przekazania Odpadów należy umieścić rodzaj odpadu (nazwę odpadu), zgodnie z katalogiem odpadów.
12. Należy podać dokładną datę operacji – w przypadku zbiorczej Karty Przekazania Odpadów miesiąc np. 1.5.2018.
13. Masa odpadów w Megagramach Mg (1 Mg=1000 kg) z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Jeżeli masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg (0,001 Mg), należy podać masę w zaokrągleniu do 0,001 Mg, czyli 1 kg.
14. Pole to należy wypełnić wyłącznie dla odpadów niebezpiecznych, zgodnie z katalogiem odpadów.
15. Pole to należy wypełnić wyłącznie dla odpadów rtęci metalicznej.

 

 

Zmiany w Ewidencji Odpadów

Jako pierwszą ze zmian, należy wskazać na fakt, iż zrezygnowano ze stosowania we wzorach dokumentów z posługiwania się równolegle przez przedsiębiorców numerami REGON oraz NIP. Obecnie stosowany jest wyłącznie numer NIP. Ponadto od 2019 roku określone podmioty zobowiązane są posiadać indywidualny numer rejestrowy Bazy Danych Odpadowych (BDO). W przypadku Karty Przekazania Odpadów do najważniejszych zmian należy zaliczyć rezygnację z obowiązku posługiwania się pieczęcią – obecnie wystarczy sam podpis wraz data na każdej ze stron. Wprowadzono również możliwość sporządzania zbiorczej Karty Przekazania Odpadów, która dotyczy odpadów o tym samym kodzie, przekazywanych łącznie w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego. Sporządza się ją na koniec określonego miesiąca kalendarzowego.

 

Planowane zmiany na 2020 r.

Nowelizacje określonych ustaw przewidują wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2020 roku kolejnych modułów funkcjonującej już w chwili obecnej BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami). Wraz z nowym rokiem wprowadzone mają zostać elementy bazy dot. zwłaszcza ewidencji oraz sprawozdawczości. W założeniu mają one umożliwić odpowiednim instytucjom gromadzenie w czasie rzeczywistym informacji m.in. o ilości odbieranych, zbieranych oraz transportowanych odpadów, wraz z miejscem i przeznaczenia. Na podstawie obecnie udostępnionych informacji można dojść do wniosku, że zmiany w dużej mierze dotkną m.in. obszaru odbioru oraz transportu odpadów do miejsca ich przeznaczenia. Podmiot przekazujący odpady ma być zobowiązany do generowania elektronicznej formy KPO już przed przekazaniem odpadów. Następnie tak wygenerowana karta powinna zostać zatwierdzona przez kolejnego posiadacza odpadów, co w znacznej części przypadków oznacza jej akceptację przez podmiot odpowiedzialny za transport odpadów do zakładu odpowiedzialnego za ich utylizację. Karta elektroniczna powinna zostać ponownie zatwierdzona przez właściwy zakład utylizacji, wraz z chwilą kolejnego przekazania odpadów.
W chwili obecnej niewiele jednak wiadomo o ostatecznym kształcie proponowanego systemu, co w sposób znaczny utrudnia zainteresowanym podmiotom odpowiednie przygotowanie się na nadchodzące zmiany. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów postaramy się w najbliższym czasie zamieszczać najnowsze informacje dot. przedmiotowej kwestii.


Zespół EKOMED