Your browser does not support JavaScript!

Utylizacja odpadów – noworoczne zmiany w Bazie Danych Odpadowych w teorii i w praktyce

Strona główna Aktualnosci Utylizacja odpadów – noworoczne zmiany w Bazie Danych Odpadowych w teorii i w praktyce
Utylizacja odpadów medycznych

Utylizacja odpadów – noworoczne zmiany w Bazie Danych Odpadowych w teorii i w praktyce

Od stycznia 2020 roku funkcjonuje nowo utworzony moduł Bazy Danych Odpadowych. Pozwala on w czasie rzeczywistym nadzorować poszczególne etapy postępowania z odpadami – od chwili wytworzenia odpadów, poprzez ich transport, na utylizacji kończąc. Przedsiębiorcy zobowiązani zostali do rejestracji w elektronicznym systemie ewidencji odpadów, oraz generowania elektronicznej Karty Przekazania Odpadów. Takie rozwiązanie ma na celu dostarczenie instytucjom państwowym informacji o transporcie, ilości oraz rodzaju, a także czasie oraz miejscu utylizacji odpadów.


Transport odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne

W Bazie Danych Odpadowych znajdują się informacje na temat wszystkich rodzajów odpadów powstałych w Polsce – zarówno tych niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne. W sposób znaczny ułatwia to nadzorowanie całego sektora odpadowego przez właściwe instytucje. Należy pamiętać, iż osoby zawodowo zajmujące się gospodarowaniem odpadami, zobowiązane zostały do odpowiedniego przystosowania oraz zabezpieczenia odpadów przeznaczonych do transportu. Do odpadów innych niż niebezpieczne zaliczyć możemy m. in. odpady spożywcze oraz odpady pochodzenia zwierzęcego. Ich niewłaściwe zabezpieczenie nie niesie za sobą tak poważnego ryzyka, jakie pojawić się może np. w przypadku niewłaściwego przygotowania do transportu odpadów chemicznych, azbestowych czy medycznych, które z oczywistych powodów zaliczane są do odpadów niebezpiecznych.


Utylizacja odpadów medycznych

Odbiór odpadów medycznych związany jest z wysokim ryzykiem, który – kierując się własnym bezpieczeństwem – należy pozostawić w rękach specjalistów. Nieprawidłowe przechowywanie lub transport odpadów tego rodzaju doprowadzić może do zanieczyszczenie wód i gleby, co w konsekwencji stanowić może poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych oraz niesie ze sobą poważne konsekwencje prawne. Z oczywistych względów ich transport powinien się zatem odbywać w specjalnych pojemnikach na odpady medyczne, które zostały przystosowane do transportu tego rodzaju substancji.

Więcej informacji o utylizacji odpadów medycznych, oraz o sposobach kategoryzowania odpadów niebezpiecznych przedstawiamy w poprzednim artykule: Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych – czym są i jak z nimi postępować.


BDO – nadzór i kontrola

Ze względu na wprowadzony w tym roku obowiązek rejestracji odpadów w Bazie Danych Odpadowych, właściwe instytucje których kompetencje obejmują m.in. nadzór oraz kontrolę nad szeroko rozumianym sektorem odpadowym uzyskały potężne narzędzie, dzięki któremu w czasie rzeczywistym mogą one uzyskiwać informacje dotyczące zarówno ilości poszczególnych odpadów, ich rodzaju, a także wytwórcy, co w procesie długofalowym powinno w znacznym stopniu przyspieszyć dostosowanie gospodarki odpadowej naszego kraju do wymogów jakie stawia przed nami Unia Europejska. Dane, które towarzyszą każdorazowej operacji (rozumianej jako pełen łańcuch wytworzenie – transport – utylizacja odpadu) przechowywane maja być w chmurze, co umożliwia nadzór oraz kontrolę w dowolnym czasie. Celem tej obszernej nowelizacji jest zapobieganie licznym nadużyciom, które mogły mieć miejsce ze strony nierzetelnych firm, dla których dotychczasowe regulacje okazały się niewystarczające. Taki sposób gromadzenia danych sprawia, że w zamyśle Baza Danych Odpadowych jest w stanie obsłużyć nawet kilkaset tysięcy użytkowników dziennie.


BDO – kto musi się zarejestrować?

Jeżeli odpady określonego przedsiębiorstwa odbierane są przez samorząd, przedsiębiorstwo takie nie zostało zobowiązane do dokonania rejestracji w Bazie Danych Odpadowych.

Wymóg rejestracji w Bazie Danych Odpadowych dotyczy m.in.:

1. Wytwórców odpadów, za wyjątkiem wytwórców odpadów komunalnych Punktów skupu złomu i innych instytucji zbierających;
2. Transportujących odpady z użyciem Karty Przekazania Odpadów; Wykonujących odzysk;
3. Składowiska odpadów;
4. Rolników, którzy posiadają gospodarstwo powyżej 75 ha


BDO – elektroniczna karta przekazania odpadów

Nowelizacje wprowadzane przez ustawodawcę zawsze niosą ze sobą pewien wymóg wzmożonej pracy ze strony przedsiębiorcy i osób, których wprowadzane zmiany dotyczą. Aby bezproblemowo „wejść” w noworoczne zmiany należy pamiętać o kilku istotnych szczegółach.

Przede wszystkim musimy przez cały czas mieć na uwadze fakt, iż to na zlecającym usługę transportu odpadów spoczywa obowiązek wskazania wykonującemu usługę ich transportu prawidłowego miejsca ich przeznaczenia, oraz posiadacza odpadów do którego należy wspomniane odpady dostarczyć.

Sporządzając w systemie BDO elektroniczną Kartę Przekazania Odpadów należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby właściwie wskazane zostały wszystkie podmioty biorące udział w całym procesie utylizacji odpadów, tj. Przekazujący, Transportujący, oraz Przejmujący odpady.

Elektroniczna Karta Przekazania Odpadów sporządzana w systemie BDO posiada wszystkie dane, które do tej pory figurowały na jej dotychczasowym papierowym odpowiedniku, oraz zawiera następujące dodatkowe informacje:

  • Datę oraz godzinę rozpoczęcia transportu odpadów;

  • Datę oraz godzinę przejęcia odpadów przez następnego posiadacza odpadów.

Poprawne wygenerowanie Karty Przekazania Odpadów w systemie Bazy Danych Odpadowych umożliwia prawidłowy odbiór oraz transport odpadów, a także ich przekazanie do unieszkodliwienia bez konieczności odrzucania i wycofywania błędnie sporządzonych dokumentów. Pozwala to uniknąć ponownego sporządzania kart, co w znacznym stopniu ułatwia oraz przyspiesza realizację całego procesu utylizacji dla każdej ze stron.

Istotnym elementem nowego systemu BDO jest fakt, iż na Wytwórcę odpadów przekazującego odpady nałożony został obowiązek każdorazowego generowania elektronicznej Karty Przekazania Odpadów przed ich przekazaniem, oraz wprowadzania do niej masy przekazywanych odpadów. W przypadku braku możliwości dokonania pomiaru wagi odpadów (np. awarii urządzenia pomiarowego) należy każdorazowo oszacować masę przekazywanych odpadów na podstawie dotychczasowego doświadczenia z danym rodzajem odpadów, pojemności opakowań wykorzystywanych do przechowywania oraz ich transportu, stosowanych wzorów i współczynników dot. wyliczenia masy odpadów, które z przyczyn technicznych nie mogą zostać zważone.

 


Zaufanie to podstawa

Bezpieczeństwo naszych kontrahentów jest dla nas wartością nadrzędną, dlatego też nieustannie podnosimy kwalifikacje oraz poziom wiedzy naszych pracowników tak, aby rozwiać wszystkie wątpliwości dot. zmian w ustawie, z którymi Państwo się do nas zwracacie. Rozumiejąc istotę wprowadzanych zmian oraz fakt, iż określone kwestie mogą w dalszym wymagać wyjaśnienia pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

Zespół EKOMED