Your browser does not support JavaScript!

Transport i utylizacja odpadów medycznych – Ekomed

Strona główna Aktualnosci Transport i utylizacja odpadów medycznych - Ekomed
Utylizacja odpadów medycznych

Transport i utylizacja odpadów medycznych – Ekomed

Odpady można klasyfikować na wiele sposobów, jednak najbardziej popularnym kryterium podziału odpadów jest ich rodzaj. Ze względu na to kryterium, odpady można zaliczyć do różnych grup np.: odpady komunalne, odpady metalowe, odpady medyczne, odpady chemiczne, odpady pochodzenia zwierzęcego, czy odpady spożywcze. Pomimo że utylizacja i transport odpadów każdego typu jest procesem skomplikowanym i angażującym wiele osób, to odpady zakwalifikowane jako niebezpieczne, czyli np. odpady medyczne, chemiczne czy pochodzenia zwierzęcego są szczególne. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że odpady tego typu mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Z tego też powodu, odbiór i transport np. odpadów medycznych stanowi duże wyzwanie. Na rynku są jednak obecne firmy, które specjalizują się w transporcie oraz utylizacji odpadów niebezpiecznych. Jedną z takich firm działających na terenie województwa śląskiego jest Ekomed.


Podział odpadów medycznych – inne rodzaje odpadów medycznych

Odpady medyczne podzielić można na dwie grupy:

  • Odpady niebezpieczne, objęte są szczególnymi regulacjami prawnymi. Obowiązują one przy transporcie towarów niebezpiecznych ADR (odpady zakaźne, odpady specjalne)

  • Odpady inne niż niebezpieczne. Mogą być transportowane w sposób przewidziany dla regularnych ładunków

Poszczególne odpady medyczne np. odpady zakaźne (zużyty sprzęt medyczny, opatrunki) klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne. Ich niewłaściwy transport doprowadzić może m.in. do skażenia środowiska. Może też powodować choroby w przypadku kontaktu z ciałem ludzkim. W związku z powyższym transport i utylizacja odpadów tego rodzaju wymaga przestrzegania rygorystycznych przepisów. To również postępowanie według określonych procedur, przewidzianych dla tego rodzaju działania. Środki ostrożności uregulowane zostały międzynarodową konwencji dot. przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, zwaną Umową ADR.


Jak prawidłowo transportować odpady medyczne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, które określają sposób transportu odpadów medycznych, transportujący powinien postępować zgodnie z wieloma istotnymi regulacjami. W pierwszej kolejności podmiot dokonujący transportu zobligowany jest do posiadania tzw. numeru rejestrowego. W tym celu obowiązany jest on uzyskać wpis w przewidzianym w tym celu rejestrze (tzw. BDO). Na firmie transportowej spoczywa także obowiązek dostarczenia odpadów medycznych do miejsca ich utylizacji i zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania czynności transportowych. W firmie Ekomed z Dąbrowy Górniczej wykwalifikowany personel czuwa nad tym, aby transport odpadów odbywał się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz najnowszymi normami.


Ekomed to nie tylko transport odpadów medycznych

Ekomed oprócz transportu i utylizacji odpadów medycznych, zajmuje się również gospodarowaniem odpadami innego rodzaju. Tak m.in. są to odpady chemiczne, odpady weterynaryjne, laboratoryjne, spożywcze, odpady pochodzenia zwierzęcego, oraz substancje niebezpieczne. Oprócz samego transportu odpadów niebezpiecznych Ekomed zaopatruje klientów w odpowiedniego rodzaju pojemniki na odpady, wraz z aktualnym systemem oznaczeń.

Jakie są główne kategorie odpadów medycznych?

Odpady medyczne dzielą się na dwie główne kategorie: odpady niebezpieczne, które są objęte szczególnymi regulacjami prawnymi i wymagają stosowania procedur związanych z transportem towarów niebezpiecznych (ADR) oraz odpady inne niż niebezpieczne, które mogą być transportowane w sposób przewidziany dla regularnych ładunków.

Czym zajmuje się firma EKOMED oprócz transportu odpadów medycznych?

EKOMED zajmuje się nie tylko transportem i utylizacją odpadów medycznych, ale również gospodarowaniem odpadami, takimi jak odpady chemiczne, weterynaryjne, laboratoryjne czy spożywcze. Firma zaopatruje również klientów w odpowiednie pojemniki na odpady wraz z aktualnym systemem oznaczeń.