Dla klienta

Strona główna Dla klienta

KPO

utylizacja odpadów medycznych śląsk

Każdorazowy odbiór odpadów powinien zostać potwierdzany Kartą Przekazania Odpadów (KPO). Aktualnie obowiązujący wzór Karty Przekazania Odpadu opublikowano w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Właściwe wypełnienie KPO przez wytwórcę odpadu jest elementem niezbędnym dla zachowania właściwej ewidencji oraz transparentności procesu transportu oraz utylizacji odpadów.

 1. Numer karty przekazania odpadu nadaje posiadacza odpadów, który przekazuje odpad. Przepisy prawa nie narzucają jaki format ma mieć numer. Często stosuje się format, zawierający kod odpadu oraz datę operacji np. 170201/0105/2019.
 2. Karta przekazania odpadu zawsze musi zawierać rok kalendarzowy.
 3. Posiadacz odpadu – należy podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego odpad oraz adres zamieszkania lub siedziby.
 4. Transportujący odpady – należy podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu transportującego odpady oraz adres zamieszkania lub siedziby. Warto sprawdzić w rejestrze BDO czy podmiot posiada zezwolenia na transport odpadów. W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno więcej niż jednego transportującego odpady, w polu należy podać dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności.
 5. Przejmujący odpady – należy podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przejmującego odpowiedzialność za odpad oraz adres zamieszkania lub siedziby.
 6. Numer rejestrowy BDO. w 2019 roku wszystkie podmioty powinny posiadać już indywidualny numer rejestrowy.
 7. Należy podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres, pod który należy dostarczyć odpad.
 8. Pole to dotyczy tylko stacji demontażu oraz zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych w większości przypadków pozostaje niewypełnione.
 9. Pole to dotyczy wyłącznie wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych w większości przypadków pozostaje niewypełnione.
 10. Na karcie przekazania odpadów umieszczamy kod odpadu zgodnie z katalogiem odpadów.
 11. Na karcie przekazania odpadów umieszczamy rodzaj odpadu(nazwę odpadu) zgodnie z katalogiem odpadów.
 12. Należy podać dokładną datę operacji w przypadku zbiorczej karty przekazania odpadów miesiąc np. 1.5.2018.
 13. Masa odpadów w Megagramach Mg (1 Mg=1000 kg) z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Jeżeli masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg(0,001 Mg), należy podać masę w zaokrągleniu do 1 kg czyli 0,001 Mg.
 14. Wypełniamy tylko dla odpadów niebezpiecznych zgodnie z katalogiem odpadów.
 15. Wypełniamy tylko dla odpadów rtęci metalicznej.

Wzór ze strony: http://kartaewidencji.pl/karta-przekazania-odpadu/

Płatności

W celu usprawnienia procesu księgowania dokonywanych wpłat za świadczone przez nas usługi w tytule przelewu powinny się znaleźć informacje takie jak:

 • prawidłowy numer faktury, za którą realizowana jest płatność;
 • określenie nabywcy faktury;
 • indywidualny numer klienta.

W przypadku braku zastosowania się do powyższych zaleceń proces księgowania może ulec wydłużeniu, lub w związku z brakiem danych niezbędnych dla właściwego określenia usługobiorcy, faktury za które realizowana jest płatność mogą pozostać nierozliczone. Firma Ekomed zastrzega sobie prawo do zaliczania dokonywanych wpłat, na poczet najdalszych wymagalnych płatności, pomimo wskazania dokonanego przez wpłacającego.

Pakuj bezpiecznie

odpady medyczne dąbrowa górnicza
 1. Odpady medyczne gromadzi się w pojemnikach lub workach w miejscu powstawania oraz wstępnie magazynuje, uwzględniając ich właściwości.
 2. Odpady medyczne gromadzi są w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia z folii poliuretanowej, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.
 3. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach (igły, skalpele, wiertła dentystyczne, inne ostre przedmioty) wymagają gromadzenia selektywnego w osobnych wydzielonych pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechaniczne odpornych na przekłucie lub przecięcie.
 4. Odpadów medycznych nie można mieszać z innymi rodzajami odpadów.
 5. Odpady medyczne należy przechowywać w specjalnie wyznaczonym zamykanym pomieszczeniu.
 6. Umieszczanie odpadów w pojemniku należy przeprowadzić w sposób nie prowadzący do jego uszkodzenia.
 7. Po zapełnieniu 3/4 opakowania należy zamknąć je w sposób szczelny, uniemożliwiający otwarcie.
 8. Każdy pojemnik z odpadami medycznymi posiada widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:
 • kod odpadów medycznych w nim przechowywanych
 • nazwę wytwórcy odpadów medycznych
 • numer REGON wytwórcy odpadów medycznych
 • numer księgi rejestrowej
 • datę i godzinę otwarcia
 • datę i godzinę zamknięcia

 

Zestawienie

Należy pamiętać, iż wytwórcy odpadów obowiązani są złożyć do właściwego Urzędu Marszałkowskiego Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za każdy rok kalendarzowy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów przygotowujemy roczne sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów, które przekazujemy zainteresowanym w formie elektronicznej. Tak przygotowane przez nas Sprawozdanie jest gotowe do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim, po jego uprzednim podpisaniu przez wytwórcę odpadu.

DPU

Rozumiejąc odpowiedzialność ciążącą na wytwórcach odpadów gwarantujemy możliwie jak największą transparentność procesu transportu oraz utylizacji. Na wniosek naszych kontrahentów potwierdzamy unieszkodliwienie odpadów zapewniając Dokument Potwierdzający Unieszkodliwienie (DPU). Dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów wydawany jest w trzech egzemplarzach, z których jeden przekazywany jest wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, natomiast drugi przekazuje się Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Zapytaj o DPU