Your browser does not support JavaScript!

Prawidłowa segregacja odpadów medycznych

Strona główna Aktualnosci Prawidłowa segregacja odpadów medycznych
Segregacja odpadów medycznych - ekomed

Prawidłowa segregacja odpadów medycznych

Wszystkie podmioty świadczące usługi zdrowotne zobowiązane zostały do odpowiedniego segregowania odpadów medycznych. Brak ich prawidłowej segregacji stanowić może zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i zdrowia lub życia osób, które mają z nimi bezpośredni kontakt. Dokładne zasady segregowania odpadów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Zwanym dalej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia). Zawarte zostały w nim informacje dot. m.in. prawidłowego pakowania odpadów oraz doboru właściwych pojemników lub worków na odpady, w których mają być one gromadzone. Sprawdźmy zatem, jak powinna wyglądać odpowiednia segregacja i utylizacja odpadów medycznych. Wszystkie podmioty świadczące usługi zdrowotne zobowiązane zostały do odpowiedniego segregowania odpadów medycznych. Brak ich prawidłowej segregacji stanowić może zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i zdrowia lub życia osób, które mają z nimi bezpośredni kontakt. Dokładne zasady segregowania odpadów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Zwanym dalej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia). Zawarte zostały w nim informacje dot. m.in. prawidłowego pakowania odpadów oraz doboru właściwych pojemników lub worków na odpady, w których mają być one gromadzone. Sprawdźmy zatem, jak powinna wyglądać odpowiednia segregacja i utylizacja odpadów medycznych.

Odpady medyczne

Do grona odpadów medycznych możemy zaliczyć takie odpady, które powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, prowadzenia badań lub doświadczeń naukowych. W związku z powyższym, należy zatem pamiętać, iż obowiązek segregacji odpadów medycznych dotyczyć będzie nie tylko takich placówek jak szpitale, poradnie, czy też praktyki lekarskie, ale może on obejmować swoim zasięgiem również te z szeroko rozumianego sektora Beauty

Czerwony, żółty i…?

Pojemniki i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów medycznych podzielone zostały na 3 podstawowe kategorie, które różnią się od siebie kolorem – kolor pojemnika lub worka zależny jest od kategorii odpadów, które mają być w nim przechowywane. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, pojemniki lub worki koloru czerwonego zostały przeznaczone na odpady zakaźne o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80*, oraz 18 01 82*. W workach lub pojemnikach żółtych gromadzić należy natomiast odpady niebezpieczne, inne niż zakaźne, o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*. Pozostałe odpady medyczne, tj. inne niż niebezpieczne, o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09, oraz 18 01 81 umieścić należy w pojemnikach lub workach o kolorze innym niż czerwony lub żółty – np. niebieskim, czarnym, czy też zielonym. Sprawdź pełną listę kodów odpadów.

Jak segregować odpady medyczne?

Prawidłowa segregacja odpadów medycznych – kolory pojemników na odpady

Worki i pojemniki czerwone zostały zatem przeznaczone na odpady takie jak części ciała, organy, pojemniki na krew, inne odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny, czy pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych. W pojemnikach i workach koloru żółtego gromadzić będziemy natomiast chemikalia, leki cytotoksyczne i cytostatyczne oraz odpady amalgamatu dentystycznego. Worki oraz pojemniki w pozostałych kolorach, służą natomiast do przechowywania odpadów takich jak narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki, a także odpadów, chemikaliów, leków oraz peloidów innych niż te, dla których przeznaczone zostały pojemniki lub worki w kolorze czerwonym bądź żółtym.

Prawidłowa segregacja odpadów medycznych – rodzaje pojemników na odpady

Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach (np. igły), umieszcza się w sztywnych pojemnikach jednorazowych (odpornych na działanie wilgoci), mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie. Dla pojemników tego rodzaju przewidziano analogiczne oznaczenie kolorystyczne, w zależności od rodzaju gromadzonych w nich odpadów. Ten dodatkowy trud włożony w segregację odpadów medycznych pozwala na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa osoby bezpośrednio zajmującej się transportem odpadów medycznych.


Miejsce ma znaczenie

Warto mieć na uwadze również właściwe rozmieszczenie pojemników na odpady medyczne. Poprzez „właściwe” rozmieszczenie należy rozumieć takie miejsce, w którym zminimalizowane zostało ryzyko ich narażenia na czynniki zewnętrzne, takie jak wilgoć czy substancje chemiczne. Lokalizacja pojemników powinna również wykluczać ich styczność z osobami innymi niż te, które zajmują się ich segregacją lub transportem.

Podstawowym błędem popełnianym w zakresie właściwego rozmieszczenia pojemników na odpady jest kierowanie się wyłącznie względem łatwej dostępności do pojemnika. Niestety wciąż spotykamy przypadki, w których odpady (tuż przed ich umieszczeniem w pojemniku) przenosi się nad „czystym” obszarem, w którym znajdują się sterylne narzędzia – np. blatem. Pojemnik powinien zostać zatem umieszczony w miejscu minimalizującym ryzyko krzyżowania się strefy „sterylnej” z „niesterylną”, przy jednoczesnym maksymalnym skróceniu drogi odpadów do miejsca ich gromadzenia.

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych

Ilość odpadów medycznych wytwarzanych w Polsce każdego roku sprawia, że ich odpowiednia utylizacja staje się niezwykle istotna. Odpady medyczne uznaje się w znacznej mierze za odpady niebezpieczne, dlatego też ich odzysk oraz składowane często okazuje się niemożliwe. Jednym z najczęściej praktykowanych sposobów ich utylizacji, wciąż pozostaje termiczne przekształcanie odpadów.

Wszystkie odpady powinny być gromadzone w specjalnych pojemnikach, oznaczonych w określony sposób. Jak wynika z kontroli przeprowadzonych w ostatnich latach przez NIK, odpadów wciąż nie sortuje się lub miesza się ze sobą różne ich rodzaje. Na workach i pojemnikach z odpadami brakuje informacji takich jak kody, które określałyby ich rodzaj, czy też wskazania wytwórcy odpadu lub daty zamknięcia pojemnika. Odpady gromadzi się w workach i pojemnikach o niewłaściwych kolorach, które ponadto pozostają przepełnione. Uniemożliwia ich bezpieczne zamknięcie, a w konsekwencji także bezpieczny transport.

Utylizacja odpadów Śląsk

EKOMED Gospodarka Odpadami Sp. z o.o. specjalizuje się w transporcie oraz utylizacji odpadów medycznych, odpadów chemicznych, odpadów weterynaryjnych, oraz odpadów spożywczych. Zapewniamy naszym kontrahentom zaopatrzenie w specjalne pojemniki na odpady, spełniające wszystkie wymagane normy w zakresie bezpieczeństwa gromadzenia oraz transportu odpadów do miejsca ich utylizacji, w najnowocześniejszych placówkach tego rodzaju w Polsce.

Właściwa segregacja odpadów medycznych pozwala na zminimalizowanie ich niebezpiecznego oddziaływania na ludzi, zwierzęta i środowisko naturalne, co w obecnych czasach pozostaje jednym z kluczowych aspektów naszego wspólnego wysiłku. Wdrożenie tych kilku prostych zasad, a także nawiązanie współpracy z rzetelnym i kompetentnym podmiotem, pozwala na zachowanie w toku całego procesu transportu i utylizacji odpadów najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zespół EKOMED