Your browser does not support JavaScript!

Pojemniki na odpady – czym powinny się charakteryzować?

Strona główna Aktualnosci Pojemniki na odpady - czym powinny się charakteryzować?
pojemniki na odpady, ekomed, pojemniki na odpady medyczne

Pojemniki na odpady – czym powinny się charakteryzować?

Pojemniki na odpady medyczne to specjalistyczne pojemniki wykonane z solidnych i trwałych materiałów, które są jednocześnie lekkie i odporne na działanie substancji chemicznych i warunków atmosferycznych. Mogą mieć różne rozmiary i kolory, a ich dopasowanie zależy przede wszystkim od rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów.


Rodzaje odpadów

Słysząc słowo „odpady”, zazwyczaj pierwszym skojarzeniem które przyjdzie nam do głowy będą resztki jedzenia z naszych stołów czy opakowania pozostałe po wykorzystanych produktach. Segregowane przez nas „śmieci” będą jednak zaliczane do grona odpadów komunalnych – oprócz nich, na co dzień możemy w wielu miejscach spotkać się z odpadami innego rodzaju, z których zapewne część znajdzie swoje miejsce w grupie odpadów niebezpiecznych. Posługując się daleko idącym uproszczeniem, odpady z którymi część z nas może mieć styczność na co dzień, możemy podzielić na:

  • odpady medyczne
  • odpady weterynaryjne
  • odpady laboratoryjne
  • odpady pochodzenia zwierzęcego
  • odpady spożywcze
  • odpady opakowaniowe.

Charakterystyka odpadów każdego rodzaju została w bardziej szczegółowy sposób przedstawiona w określonych aktach prawnych. Będziemy mogli znaleźć tam podział odpadów na grupy, podgrupy i rodzaje, wraz z opisem każdej pozycji, oraz – co najważniejsze – właściwy kod odpadu. W związku z odmienną charakterystyką poszczególnych pozycji, prawidłowe gospodarowanie odpadami nie będzie możliwe bez dokładnego poznania klasyfikacji wytwarzanych przez nas odpadów – z poszczególnymi grupami, podgrupami, czy w końcu rodzajami odpadów wiązać się będą różne (często odmienne), ściśle określone sposoby postępowania.


Odpady medyczne

Odpady z tej grupy wytwarzane będą przede wszystkim w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia badań i doświadczeń z zakresu medycyny. Generowane są w szpitalach, poradniach, ośrodkach zdrowia, zakładach opiekuńczo-leczniczych, punktach rehabilitacji, a także w gabinetach kosmetycznych. Do odpadów medycznych należeć będą w szczególności narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, pojemniki na krew, części ciała, organy, odpady zawierające toksyny, żywe drobnoustroje chorobotwórcze, chemikalia, leki, odpady dentystyczne, zużyte peloidy czy w też resztki żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.


Odpady weterynaryjne

Jak zapewne łatwo się domyślić, ta grupa odpadów będzie wytwarzana w wyniku leczenia i pielęgnacji zwierząt, jak również w związku z przeprowadzaniem badań naukowych przy ich udziale. Wśród takich odpadów znaleźć możemy narzędzia chirurgiczne, igły, strzykawki, wenflony, skalpele, potencjalnie zainfekowane czynnikami chorobotwórczymi materiały, rękawiczki, materiały opatrunkowe, serwety, pościel, jednorazowe fartuchy, chemikalia i leki.


Odpady laboratoryjne

Wytwarzanie odpadów tego rodzaju związane jest głównie z działalnością obiektów medycznych i naukowych. Odpady tego rodzaju najczęściej stanowić będą chemikalia laboratoryjne i analityczne mogące zawierać niebezpieczne substancje, organiczne i nieorganiczne odpady laboratoryjne i analityczne.


Odpady pochodzenia zwierzęcego

Zagrożenie dla ludzi i zwierząt stanowią także produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. Odpady z tej grupy stanowić będą całe zwłoki lub części ciał martwych zwierząt, a także ich rogi, skóry czy sierść.


Odpady spożywcze

Do tej grupy odpadów zaliczymy wszelkie resztki jedzenia, żywność przeterminowaną, wycofaną z rynku i wszystkie artykuły, które nie nadają się do spożycia. Najczęściej wytwarzane są przez bary, restauracje i wszystkie obiekty zajmujące się żywieniem zbiorowym.


Odpady niebezpieczne

Szczególną uwagę należy zwrócić na odpady niebezpieczne. Należą do nich wszystkie rodzaje odpadów, które zaliczone zostały przez ustawodawcę do tej właśnie grupy. Co do zasady, będą to odpady w przypadku których mamy do czynienia z substancjami o właściwościach, które stwarzają pośrednie lub bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt czy stanu środowiska.


Pojemniki na odpady

Niezależnie od tego, czy wytwarzane przez nas odpady stanowią resztki żywienia czy pozostałości powstałe w zw. z prowadzoną przez nas działalnością medyczną lub laboratoryjną, dla ich właściwego wstępnego gromadzenia (przechowywania) niezbędne będzie wyposażenie naszej placówki w odpowiednie pojemniki na odpady. Szczególnie istotną kwestią pozostaje tutaj wybór opakowań (pojemników lub worków) przeznaczonych do gromadzenia odpadów medycznych – w zależności od charakterystyki danego odpadu, będziemy mieć tutaj do wyboru worki lub twardościenne pojemniki w kolorze czerwonym, niebieskim, lub żółtym – szerzej o doborze właściwego opakowania piszemy tutaj.


Utylizacja i transport odpadów

Potocznie pod pojęciem „utylizacja odpadów” rozumie się odbiór i unieszkodliwienie odpadów. Co do zasady, takie rozumienie tego pojęcia do tej pory nie odbiegało w znacznej mierze od rzeczywistości – obecnie jednak, coraz większy nacisk kładzie się na odzysk materiału, tj. na przetworzenie i ponowne wykorzystanie surowca, a dopiero w ostateczności unieszkodliwienie tych odpadów, które nie mogą zostać (z różnych względów) poddane procesowi recyklingu.

Podobne rozbieżności pojawiają się również w przypadku szeroko rozumianego pojęcia „transportu odpadów”. W przeciwieństwie do powszechnego transportu drogowego towarów, co do zasady transport odpadów (w tym zwłaszcza odpadów niebezpiecznych) wiązać się będzie z koniecznością spełnienia szeregu wymogów prawnych, uzyskania niezbędnych zezwoleń czy w końcu specjalistycznego przystosowania pojazdu przeznaczonego do transportu określonych odpadów. Warto przy tym pamiętać, że odpowiedzialność (zarówno ta karna jak i finansowa) za prawidłowe gospodarowanie odpadami przestaje ciążyć na ich wytwórcy dopiero z chwilą prawidłowego unieszkodliwienia odpadów – w czasie transportu, taka odpowiedzialność dalej spoczywać będzie na ich wytwórcy, w związku z czym tak istotną kwestią pozostaje wybór profesjonalnej i doświadczonej firmy świadczącej usługę odbioru i transportu odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia.

ZESPÓŁ EKOMED-GO

Czym są pojemniki na odpady medyczne?

Pojemniki na odpady medyczne to specjalne, wytrzymałe i odporne na wszelkiego rodzaju substancje oraz warunki atmosferyczne pojemniki, przeznaczone do bezpiecznego przechowywania tego rodzaju odpadów.

Co to są odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne to takie, które ze względu na swoje właściwości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska. Wymagają szczególnych metod postępowania i utylizacji.

Jakie są zasady utylizacji odpadów?

Utylizacja odpadów obejmuje ich odbiór i unieszkodliwienie, z naciskiem na recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.