Your browser does not support JavaScript!

PILNE! Ważne zmiany w związku z wirusem SARS-CoV-2!

Strona główna Aktualnosci PILNE! Ważne zmiany w związku z wirusem SARS-CoV-2!
utylizacja odpadów covid 19

PILNE! Ważne zmiany w związku z wirusem SARS-CoV-2!

W związku z potwierdzonymi przypadkami występowania wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, do odwołania zawieszony zostaje odbiór odpadów z gabinetów oraz małych placówek. W chwili obecnej odbiorem o charakterze priorytetowym objęte zostały przede wszystkim szpitale zmagające się z zaistniałą sytuacją kryzysową. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy, jednak decyzje o przedmiotowym charakterze pozostają niezależne od nas.


Sposób postępowania z odpadami zawierającymi wirus SARS-CoV-2


Informujemy, iż sposób postępowania z odpadami wysoce zakaźnymi (zaznaczamy, iż odpady zawierające wirus SARS-CoV-2 traktowane będą jako odpady tego rodzaju) opisany został w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Zgodnie z treścią § 5 przedmiotowego rozporządzenia, odpady medyczne o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze, które podlegają zakwalifikowaniu do kategorii A zgodnie z pkt 2.2.62.1.4.1 załącznika A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 157 r. (dz. U. Z 2017 r. poz. 1119), zwane dalej „wysoce zakaźnymi odpadami medycznymi”, zbiera się w miejscu ich powstawania.

Wysoce zakaźne odpady medyczne powinny być zbierane do:

1) OPAKOWANIA WEWNĘTRZNEGO, złożonego z:

worka jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałego, odpornego na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku spełniającym te same wymagania

LUB

– sztywnego, odpornego na działanie wilgoci, mechanicznie odpornego na przekłucie lub przecięcie pojemnika koloru czerwonego – w przypadku odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach

2) OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO, które stanowi pojemnik koloru czerwonego, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, wykonany w sposób umożliwiający dezynfekcję, z możliwością szczelnego zamknięcia.

Wysoce zakaźne odpady medyczne mogą być przechowywane w miejscu ich powstawania, nie dłużej niż 24 godziny.


Odbiór odpadów uznanych za odpady wysoce zakaźne

W obliczu stanu zagrożenia epidemicznego, oraz w trosce o bezpieczeństwo naszych oraz Państwa pracowników, informujemy iż począwszy od dnia dzisiejszego, odbiór odpadów wysoce zakaźnych odbywać się będzie zgodnie z poniższym schematem:

  1. Każdorazowy przypadek pojawienia się odpadów, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż zawierają one czynniki chorobotwórcze związane z wirusem SARS-CoV-2 NALEŻY ZGŁOSIĆ zarówno Telefonicznie (pod numer telefonu 504-193-719), jak i Mailowo (na adres biuro@ekomed-go.pl) firmie EKOMED;
  2. Wytwórca odpadów zobowiązany jest do prawidłowego zapakowania (zgodnie z treścią rozporządzenia przytoczonego powyżej) oraz odpowiedniego wydzielenia odpadów uznanych za odpady wysoce zakaźne;
  3. Odbiór odpadów wysoce zakaźnych realizowany będzie zgodnie z poczynionymi ustaleniami, w trybie priorytetowym.


WAŻNE!

W przypadku niezastosowania się do wyżej wskazanej procedury – ze szczególnym wyróżnieniem prawidłowego sposobu pakowania odpadów wysoce zakaźnych, EKOMED – Gospodarka Odpadami, kierując się względami bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji odbioru odpadów. Przepraszamy za zaistniałe niedogodności i prosimy o szczególną wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

Zespół EKOMED