Your browser does not support JavaScript!

Doradca ADR – wszystko co musisz wiedzieć

Strona główna Aktualnosci Doradca ADR – wszystko co musisz wiedzieć
doradca adr, umowa adr, transport odpadów

Doradca ADR – wszystko co musisz wiedzieć

Transport odpadów niebezpiecznych regulowany jest nie tylko przepisami krajowymi (takimi jak np. przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych), lecz również tymi o randze międzynarodowej – tutaj wyróżniamy przede wszystkim tzw. Umowę ADR, która bez wątpienia jest jednym z najobszerniejszych i najważniejszych aktów prawnych w tej materii. Zgodnie z jej postanowieniami, od dnia 1 stycznia 2023 r. (w związku z zakończeniem okresu przejściowego) każde przedsiębiorstwo mające do czynienia z przewozem towarów niebezpiecznych – również jako nadawca – zobowiązane zostało do wyznaczenia doradcy ADR, który ma za zadanie czuwać nad bezpieczeństwem całego procesu.


Kim jest doradca ADR?

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego (czyli tzw. doradca ADR) jest osobą pomagająca przedsiębiorstwu w prowadzeniu transportu towarów (w tym również odpadów) niebezpiecznych, zgodnie z przewidzianymi w tym zakresie wymaganiami, zmierzając do osiągnięcia możliwie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Doradca ADR musi spełnić szereg wymagań:

  • posiadać wykształcenie wyższe;
  • nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;
  • ukończyć kurs doradczy;
  • złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego.

Uprawnienia doradcy są ważne okresowo, tj. przez 5 lat. Po tym czasie, osoby chcące kontynuować działalność w tym zakresie zobowiązane zostały do odnowienia uprawnień, poprzez ponowne zdanie właściwego egzaminu. Doradcą ADR może być zarówno kierownik lub pracownik przedsiębiorstwa, jak również „osoba zewnętrzna”, wyznaczona przez podmiot zewnętrzny, z którym łączyć nas będzie umowa we właściwym zakresie.


Utylizacja odpadów niebezpiecznych – kto musi mieć doradcę ADR?

Obowiązek wyznaczenia doradcy ADR spoczywa na przedsiębiorstwach, których zakres działania obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych. Co istotne, pojęcie „przewozu” należy w tym przypadku rozumieć bardzo szeroko. Jest nim nie tylko sam transport odpadów, ale także ich nadawanie, pakowanie, napełnianie, załadunek i rozładunek.

Z doradcą ADR muszą zatem współpracować nie tylko przedsiębiorcy bezpośrednio zajmujący się transportem towarów niebezpiecznych, ale również ich nadawcy (czyli m.in. gabinety medyczne, kosmetyczne, weterynaryjne) działający w imieniu własnym lub w imieniu innych firm. Obowiązek wyznaczenia Doradcy ADR spoczywać będzie na nadawcach towarów niebezpiecznych (a więc również odpadów), niezależnie od faktu jego wyznaczenia przez właściwą firmę transportową, odpowiedzialną za transport odpadów medycznych i innych odpadów niebezpiecznych.

Do towarów niebezpiecznych zaliczają się wszelkie materiały i substancje, które zdaniem ustawodawcy spełniają kryteria uznania ich za takie – niebezpieczne – towary (tj. m.in. mogące stwarzać potencjalne zagrożenia dla środowiska, zdrowia zwierząt i ludzi). Umowa ADR wymienia aż 9 głównych klas takich towarów. Do odpadów niebezpiecznych zaliczają się m.in.: określone odpady medyczne, materiały i substancje żrące, trujące, promieniotwórcze i wybuchowe. Pośród odpadów medycznych, znajdujących się w zakresie regulacji wynikających z Umowy ADR, wymienić możemy te, które sklasyfikowane zostały pod kodami 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*, 18 01 80*, 18 01 82*, 18 02 02*, 18 02 05*, 18 02 07*. Jak można zauważyć, niebezpieczne odpady możemy w łatwy sposób rozpoznać po symbolu * następującym po kodzie odpadu.


Czym zajmuje się doradca ADR?

Doradca ADR odpowiedzialny jest przede wszystkim za wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanym z transportem towarów niebezpiecznych. Do jego głównych obowiązków należą:

  • śledzenie zgodności działań z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych;
  • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
  • sprawdzanie poprawności dokumentów przewozowych.

Na tym nie rola Doradcy ADR się jednak nie kończy. Doradca jest bowiem również odpowiedzialny za podnoszenie wiedzy pośród pracowników przedsiębiorstwa – m.in. poprzez szkolenia prowadzone w zakresie ich obowiązków, bezpośrednio związanych z postępowaniem z towarami niebezpiecznymi. Dodatkowo, w zakresie zadań Doradcy ADR znajduje się przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, wymaganego przez określone instytucje, na podstawie właściwych przepisów. Do zadań Doradcy należeć będzie również tworzenie raportów z ewentualnych wypadków oraz awarii dot. towarów niebezpiecznych.


Co grozi firmie za brak doradcy ADR?

Zgodnie z postanowieniami Umowy ADR i Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych 1 stycznia 2023 r. zakończył się okres przejściowy, w którym przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem towarów niebezpiecznych (lub czynnościami z nim związanymi, w tym m.in. nadawaniem towarów niebezpiecznych) nie musiały korzystać z usług doradcy ADR. Obecnie za niedopełnienie określonych obowiązków, przewidziane zostały dotkliwe kary finansowe.

I tak, zgodnie z pkt 6.2 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 19 października 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, niewyznaczenie doradcy przez nadawcę, stanowić będzie naruszenie warunków transportu drogowego towarów niebezpiecznych, podlegającemu karze pieniężnej, w wysokości 5000 zł.

Dodatkowo, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu drogowego towarów niebezpiecznych jest obowiązany wysłać sprawozdanie roczne za poprzedni rok, z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, w terminie do dnia 28 lutego. Obowiązek ten obejmuje nie tylko przewoźników drogowych, lecz również innych uczestników, wykonujących czynności związane z przewozami towarów niebezpiecznych – w szczególności nadawców, odbiorców i rozładowców.

Dotkliwość kary za brak złożenia sprawozdania w terminie uzależniona została od okresu, który upłynął od dnia, w którym sprawozdanie powinno zostać złożone. Za opóźnienie do 14 dni przewidziana została kara w wysokości 200 zł. Za opóźnienie od 14 dni do 3 miesięcy grozi nam kara 2000 zł, natomiast za opóźnienie powyżej 3 miesięcy będzie to już 5000 zł.

W przypadku braku przeszkolenia pracowników odpowiedzialnych za cały proces po stronie nadawcy, przewidziana została kara w wysokości 2000 zł.


Doradca ADR w EKOMED-GO

W związku z wejściem w życie nowych obowiązków, jak również z coraz liczniej pojawiającymi się zapytaniami o możliwość współpracy także w tym zakresie, mamy przyjemność poinformować Państwa, iż wraz z początkiem miesiąca maja, EKOMED Gospodarka Odpadami Sp. z o.o. jest gotowa świadczyć na Państwa rzecz usługi obejmujące tzw. Doradztwo ADR. W związku z powyższym, zachęcamy do śledzenia aktualności pojawiających się na naszej stronie oraz do bezpośredniego kontaktu (na adres mailowy wspolpraca@ekomed-go.pl lub biuro@ekomed-go.pl, w tytule wiadomości wpisując „Doradca ADR”), celem poznania możliwości współpracy. Oferta współpracy skierowana jest zarówno do klientów EKOMED-GO (w szerszym zakresie), jak również do przedsiębiorców zewnętrznych (których z tego miejsca gorąco zachęcamy do poznania naszej oferty w zakresie transportu i utylizacji odpadów). Wierzymy, że dzięki znacznej ilości współpracujących z nami jednostek, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu cenę usługi, która pozostaje bezkonkurencyjna na rynku.

Zespół EKOMED-GO

Jakie uprawnienia ma doradca ADR?

Jego uprawnienia są ważne przez 5 lat, dlatego pracownik chcący kontynuować swoja działalność musi odnowić swoje uprawnienia poprzez ponowne zdanie egzaminu kwalifikującego go do wykonywania zawodu swojej branży.

Jakie są zadania doradcy ADR?

Doradca ADR jest odpowiedzialny za kontrolowanie działań dotyczących zgodności przewozu towarów niebezpiecznych, doradzanie przedsiębiorstwu z zakresu dystrybucji towarów niebezpiecznych, kontrolowanie zgodności dokumentów przewozowych.

Jakie są kary za niedopełnienie obowiązków doradcy ADR?

Obecnie za niedopełnienie obowiązków zostały ustalone kary finansowe, dotkliwość kary za brak złożenia sprawozdania w terminie uzależniona jest od okresu, który upłynął od dnia kiedy powinno to zostać złożone.