Your browser does not support JavaScript!

COVID-19 (Choroba koronawirusowa) – Garść statystyk

Strona główna Aktualnosci COVID-19 (Choroba koronawirusowa) – Garść statystyk
Koronawirus a odpady medyczne

COVID-19 (Choroba koronawirusowa) – Garść statystyk

Dnia 31 grudnia 2019 roku w Wuhan, w prowincji Hubei w Chinach odnotowano grupę przypadków zapalenia płuc o niewiadomym pochodzeniu. W dniu 9 stycznia 2020 Chiny ogłosiły, iż przyczyną stwierdzonych zachorowań jest nowa choroba koronawirusowa – COVID-19.

Na dzień 25 Marca 2020 roku stwierdzono więcej niż 416 916 przypadków COVID-19 w skali całego świata, z zachorowaniami stwierdzonymi w ponad 150 krajach. Na dzień 25 Marca w krajach UE, EEA oraz UK stwierdzono 204 930 przypadków i 11 810 śmierci. Wskaźnik zachorowań we wskazanych krajach przypomina ten, który został zaobserwowany w Chinach, w prowincji Hubei na przełomie Stycznia i Lutego 2020 roku, oraz we Włoszech na przełomie Lutego i Marca 2020 roku.

Analiza dotychczasowych przypadków COVID-19 wskazuje, iż przebieg choroby może odbywać się od bezobjawowego, do ciężkich przypadków zapalenia płuc mogących prowadzić do śmierci. W krajach UE oraz EEA udostępniających dane, 30% zdiagnozowanych przypadków COVID-19 wymagało hospitalizacji [zdiagnozowanych – co oznacza, że część przypadków przebiega na tyle bezobjawowo, iż nie są one diagnozowane. 70% zdiagnozowanych przypadków nie wymaga hospitalizacji i leczone jest objawowo], a stan 4% był ciężki. Wskaźnik hospitalizacji był wyższy dla osób w i powyżej 60 roku życia. Ocena przypadków śmiertelnych dla Niemiec, Włoch i Hiszpanii wykazała, że ryzyko oraz rzeczywista liczba przypadków śmiertelnych zwiększa się wraz z wiekiem dla osób w wieku lat 60 i więcej. Spośród hospitalizowanych przypadków, poważny przebieg choroby odnotowano w 15% przypadków [co oznacza jedynie 4.5% ogólnej liczby zdiagnozowanych przypadków], natomiast śmierć wystąpiła w 12% z tych przypadków, przy czym wskaźnik ten jest wyższy dla osób starszych.

W obecnej sytuacji, w której COVID-19 rozprzestrzenia się w Europie w szybkim tempie, obecne szacunki wskazują, że:

 • ryzyko ciężkiej choroby związanej z COVID-19 jest obecnie uznawane za umiarkowane dla ogółu populacji i bardzo wysokie dla osób starszych, oraz tych z chorobami współistniejącymi [nadciśnienie, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, chroniczne choroby układu oddechowego, rak];
 • ryzyko powszechnej transmisji lokalnej COVID-19 w ramach krajowych społeczności w państwach UE, EEA oraz UK w najbliższych tygodniach uznawane jest za umiarkowane, jeżeli zostaną zachowane efektywne środki łagodzące [zwłaszcza dystansowanie społeczne] i bardzo wysokie, jeżeli środki te nie zostaną zachowane;
 • ryzyko przeciążenia systemu opieki zdrowotnej w krajach UE, EEA oraz UK w najbliższych tygodniach uznawane jest za wysokie.

Środki podejmowane na tym etapie powinny zmierzać do ochrony grup najwyższego ryzyka [osoby starsze, osoby z chorobami współistniejącymi] – przed poważnym zachorowaniem oraz śmiercią – poprzez redukcję rozprzestrzeniania się COVID-19 w ramach całej populacji i odciążeniem w ten sposób systemu opieki zdrowotnej. Na podstawie obecnych szacunków epidemiologicznych, tych dot. ryzyka, oraz spodziewanego rozwoju sytuacji w następujących dniach, powinny zostać podjęte określone środki w zakresie zdrowia publicznego, celem zmniejszenia dalszego szerzenia się pandemii oraz złagodzenia jej skutków.

Środki społeczne oraz dystansowanie społeczne powinny zostać wprowadzone prewencyjnie, oraz z zaangażowaniem społeczności, celem zredukowania skutków pandemii i opóźnienia jej szczytu, pozwalając systemom opieki zdrowotnej przygotować się na przyjęcie wzmożonej liczby pacjentów. Rygorystyczne mycie rąk, stosowna „etykieta oddechowa”, oraz właściwe użycie maseczek przez osoby wykazujące objawy oddechowe może przyczynić się do redukcji rozprzestrzeniania się COVID-19 pośród społeczeństwa.

1. Wykres obrazujący wskaźnik hospitalizacji pośród wszystkich zdiagnozowanych przypadków (na podstawie określonych danych z 14 krajów)
2. Wykres przedstawiający relację zgony/zdiagnozowane przypadki z podziałem na grupy wiekowe

Na dzień 19 marca 2020 roku, określony % zmarłych pacjentów (z rejonu Włoch) wykazywał następujące choroby współistniejące:

 • nadciśnienie – 73.8%
 • cukrzyca – 33.9%
 • choroba niedokrwienna serca – 30.1%
 • migotanie przedsionków – 22.0%
 • rak (zdiagnozowany w przeciągu ostatnich 5 lat) – 19.5%

Następujący % zmarłych pacjentów wykazywał określoną liczbę chorób współistniejących:

 • trzy lub więcej – 48.6%;
 • dwie – 26.6%;
 • jedna – 23.5%
 • brak – 1.2%.

Dzieci

Na dzień 24 marca 2020 roku dzieci stanowiły znikomy ułamek całkowitej liczby zdiagnozowanych przypadków: ……………………………………………………………………………

 • poniżej 10 lat – 1%;
 • 10-19 lat – 4%;

Rozkład wiekowy zachorowań zaobserwowany w państwach UE, EEA oraz UK odzwierciedla określone regulacje dot. okoliczności wykonywania testów, oraz definicje zachorowań (które co do zasady obejmują występowanie objawów), co może oznaczać prawdopodobieństwo, iż mały ułamek zdiagnozowanych przypadków wśród dzieci odzwierciedla niższe ryzyko możliwości ich zachorowania na COVID-19. Obecne publikacje nie wykazują, aby ryzyko infekcji wirusem było mniejsze wśród dzieci, natomiast ewentualny przebieg choroby jest łagodny.

Grupy wysokiego ryzyka

Dane napływające z Włoch potwierdzają wcześniej zidentyfikowane grupy populacji, pośród których ryzyko ciężkiego przebiegu choroby lub śmierci jest wyższe. Są to osoby powyżej 70 roku życia, osoby z chorobami współistniejącymi. Wskazuje się również, iż osoby zażywające produktów tytoniowych mogą potencjalnie stanowić grupę podwyższonego ryzyka.

Przetrwanie wirusa w środowisku

Najnowsze publikacje wskazują na różny czas obecności SARS-CoV-2 na określonych powierzchniach. Szacowany czas „przeżywalności” wirusa wynosi w/na:

 • powietrzu – 3 godziny;
 • miedzi – 4 godziny;
 • kartonie – 24 godziny;
 • plastiku – 48/72 godziny;
 • stali nierdzewnej – 48/72 godziny.

Czasy te porównywalne są z wynikami uzyskanymi dla SARS-CoV-1. Jednakże ze względu na fakt, iż dane te zostały pozyskane w drodze badań eksperymentalnych, nie odzwierciedlają one wprost stopnia zakaźności.

W salach/pokojach pacjentów pozytywnie zdiagnozowanych (COVID-19) odnotowano różny stopień skażenia SARS-CoV-2 (przed czyszczeniem sal/pokojów), wahający się od 1 pozytywnej na 13 pobranych, do 13 pozytywnych na 15 pobranych próbek. Nie odnotowano wyników pozytywnych dla próbek pobranych z powietrza, jednakże w związku z pozyskaniem pozytywnego wyniku dla próbki pobranej z wylotu powietrza określonego urządzenia, zdaniem poszczególnych badaczy cząsteczki wirusa mogą być przenoszone w powietrzu i osiadać na innych powierzchniach.

Źródło: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK – seventh update, 25 March 2020. Stockholm: ECDC; 2020. © European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm, 2020.